Stattholderembetet var blitt gjenopprettet i 1809, men Frederik av Hessen fikk da bare tittel som visestattholder. En regjeringskommisjon ble opprettet i 1807, men den ble nedlagt i 1810 sammen med de fleste andre krisemyndighetene.

De som i 1813 ble Christian Frederiks nærmeste i styret av Norge, var derfor de daværende fylkesmennene, dvs. stiftamtmennene i bispebyene Christiania, Kristiansand, Bergen og Trondheim og amtmennene ellers. Til topplederne hørte også biskopene og de høyeste offiserene. Kontakten mellom dem og stattholderen ble holdt via brev. 

Daglig administrativ kontakt fikk Christian Frederik med toppembetsmennene som holdt til i Christiania. Det gjaldt i første rekke stiftamtmannen i Akershus stift, Nicolai Emanuel de Thygeson og biskop Frederik Julius Bech, samt lederen av sjøforsvaret, kontreadmiral Otto Lütken, og generalmajor Frederik Gottschalk von Haxthausen.

Stiftamtmannens gallauniform

På denne tiden bar alle embetsmenn uniform. Stiftamtmannen hadde også en staselig gallauniform, her tegnet i 1801. (Riksarkivets kart- og tegningssamling RA/EA-5930/T008/002: NRA AS 2).

 .