Stattholderinstruksen ga også Christian Frederik myndighet til å gjenopprette Regjeringskommisjonen, men her nølte den ellers så handlekraftige prinsen.

Grunnen var to kryssende hensyn: Han ville unngå at en slik kommisjon innskrenket hans makt som stattholder. Samtidig var det viktig for ham at Norge oppnådde større administrativ uavhengighet fra regjeringskontorene i København.

Allerede sommeren 1813 utarbeidet Christian Frederik – med Frederik av Hessens gamle skisse som utgangspunkt – to utkast til instruks for Regjeringskommisjonen. Men han lot være å sende noe til kongen og ga beskjed om at han ville vente. Da krigen kom i september, ga kongen ordre om å oppnevne en regjeringskommisjon, og stattholderen leverte straks forslag til medlemmer. Men ennå var han usikker og lot bl.a. Carsten Anker lese det siste utkastet til instruks. Anker var negativ og mente at kommisjonen bare skulle ha rådgivende funksjon. Christian Frederik unnslo seg nok en gang overfor kongen og skyldte på at det ikke var behov for kommisjonen før han selv eventuelt måtte dra i felten. Dessuten ville kommisjonen forsinke saksbehandlingen og innskrenke hans egen myndighet.

I slutten av desember tok Christian Frederik fram igjen planen om en regjeringskommisjon. Nå vurderte han forholdene som så kritiske at stattholderen, som leder av kommisjonen, måtte ha ansvar for viktige områder som utenriksspørsmål, militærvesen og forsyningssaker. De andre fire medlemmene skulle ha ansvar for hvert sitt departement med avgrenset saksområde. Bare saker som trengte avgjørelse av kongen, skulle behandles i samlet kommisjon. Alle andre saker skulle departementssjefene legge fram for stattholderen til avgjørelse. I sin underretning om planen til Frederik 6. understreket Christian Frederik at et regjeringsråd – en rådgivende kommisjon – var mest i samsvar med Danmark-Norges eneveldige forfatning.

Freden i Kiel 14. januar 1814 og begivenhetene som fulgte, innebar at regjeringsrådets videre skjebne kom til å ligge hos Christian Frederik. Først i mars 1814 ble det en realitet.

Frederik 6.s instruks til prins Christian Frederik som stattholder

Første side av instruksen fra Frederik 6. til prins Christian Frederik som norsk stattholder 27. mai 1813. (Christian Frederik RA/EA-5938/F/Fa/L0203/0001/0007)..