Plan for nytt radesykehus i Flekkefjord 1805

Tegninger av radesykehuset i Flekkefjord 1805

Tegninger av radesykehuset i Flekkefjord 1805

I løpet av 1760- og 1770-tallet ble det etablert fem nye, offentlige sykehus, alle i byer langs kysten i den sørlige del av landet. De var enestående fordi de utelukkende var innrettet for å ta hånd om folk med radesyke (en form for syfilis) og fordi hensikten med dem var å helbrede pasientene, ikke oppbevare dem. Med disse sykehusene ble den kurative medisinen etablert i Norge. Ved Flekkefjord sykehus, som var etablert i midten av 1770-tallet, benyttet man seg av en kvikksølvkur, som visstnok hadde stor helbredende effekt, men som også hadde en rekke alvorlige bivirkninger.

Utbredelsen av radesyke hadde eksplodert litt før midten av 1700-tallet, og var særlig utbredt på sørvestlandet. I 1775 ble den nyutnevnte provinsialkirurg Heinrich Deegen gitt direktiver om å undersøke utbredelsen av radesyke i Lister og Mandal amt. Resultatene av undersøkelsene fyller to arkivesker og består bl.a. av rapporter fra prestene om tilstanden i deres prestegjeld.

Fra sognepresten til Lund og Næss med Flechefiord innkom i 1778 en rapport hvor han kommer inn på mulige årsaker til epidemien. Vi får der et lite innblikk i almuens stuer, fortalt med hoderystende grøss av en representant for embetsstanden. Han mener årsaken til radesyken kan ligge i den dårlige luften i stuene og:

... ”thi deres daglige ureenlighed baade i Huus og Klæder, icke at nævne om de vaade Klæder som De formedelst Mangel af Skifte oftest maa gaae og ligge udj, og naar de kand faae tørret dem, tørrer dem inde i Stuen for ovnen om Natten med alt sit paahengende snous, hvoraf afles usund Stanck og luft”...

Også maten bidro til den dårlige luften:
...”Fiskerens megen fisk og lever, og Bondens haarde og ufordøyelige spiise, som gamelt tørt røget Kiød, gamelt traatt Meele og Grød, saa velsom raadden fisk,

Skapsaker. Danske Kanselli. Radesyke

Skapsaker. Danske Kanselli. Radesyke

Rag oure kaldet, det er spege Øret, saa vel som gamel ost der lugter lange veje heslig og raaden, der begge ere gode og sunde, naar de icke som skeer, er dreven over sine giærings grader til ydterlig forraadnelse, som dens raadne og hæslige lugt tilkiendegiver...

De to eskene med materiale om radesyken har en litt merkelig arkivbetegnelse: Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9, pakke 165. Denne betegnelsen har vært benyttet helt siden materialet var i bruk i Danske Kanselli. Dette materialet var arkivert etter emne, og skilt ut fra de vanlige saksdokumentene, innlegg, som var ordnet etter utgående kongebrevs dato. De ble oppbevart i store eikeskap, som fremdeles finnes i Rigsarkivet i København, derav navnet skapsaker, og så gitt betegnelse etter hvilket skap de lå i og pakkenummer innenfor det..