Fritz Wedel Jarlsberg hadde noen svært travle timer i København om ettermiddagen og kvelden 18. november. Telegrammene som Stortinget og regjeringen sendte om kongevalget, ble etter avtale levert til ham. Så var det hans oppgave å overbringe dem til adressatene, prins Carl og kong Christian.

Dette forteller Wedel Jarlsberg i sine erindringer. Der forteller han også at prins Carls svar ble gitt over telefon til statsminister Michelsen, slik det ble vist i TV-serien. Telegrammet som er bevart, var altså en skriftlig bekreftelse på svaret. Men ifølge Wedel Jarlsberg var det ham selv, og ikke prins Carl, som fremsa prinsens budskap i telefonen.

Wedel Jarlsberg forteller om telefonsamtalen med Michelsen

Arkivref: Riksarkivet, Privatarkiv 735, F. Wedel Jarlsberg, eske 2, dok. 372a. Kopi. Original i arkivet på Jarlsberg hovedgård.

Fortellingen har denne ordlyden:
(Saa drog Prins Carl mig ut i forstuen, hvor telefonen var, og holdt mit høire haandlæd som i en skruestikke, medens jeg talte med)
Michelsen i telefonen.
”Er det Dig, Christian?”
”Ja! Vi maa skynde os, hele Stortinget venter.”
”Alt er i orden,” sa jeg, ”Kong Christian gir sit samtykke og vil motta Deputationen, som kan reise straks. Vil du nu motta vor nye Konges budskap. Du maa skrive det ned.”
”Ja.”
”Her er det.” Og saa læste jeg det sagte op og han repeterte hver sætning; men da jeg kom til ”Dronningen og jeg nedbeder Guds velsignelse over Norge og det Norsk Folk”, da blev det saa underlig i telefonen. Hvad er det? sagde jeg.

”Det maa du gjenta”, sa Michelsen, og jeg forstod at han var dypt bevæget. Vi kom da til enden, og saa maatte han læse det hele op igjen, og saa skyndte han

(sig at ta farvel for uten ophold at bringe budskapet til det samlede Storting.)

-----

Fortellingen står også gjengitt i Wedel Jarlsbergs erindringsbok 1905 Kongevalget. Vi kan spørre oss om replikkene falt nettopp slik, eller om de er forbedret av hans gode fortellertalent. Wedel Jarlsberg trivdes i begivenhetenes sentrum, og han kunne fremheve seg selv og sin egen betydning mer enn det var dekning for. Han ble mislikt og er blitt latterliggjort for det. Det kan ha ført til at innsatsen hans er blitt noe underkjent.

Sikkert er det at uten hans nedtegnelser ville fortellingen om prins Carls svar og andre sentrale hendelser i 1905 vært mindre fargerik, og skaperne av TV-serien ville hatt et spinklere grunnlag for å bygge opp sin egen fortelling.

Fritz Wedel Jarlsberg i 1905 (Gjengitt i hans bok 1905. Kongevalget.).