En skisse av den antatte fordelingen av de svenske troppestillingene ved grensen mot Fredrikshald- og Ørjeavsnittet om kvelden 14. september, ble utarbeidet av kaptein Harald Johannessen ved Generalstabens etterretningskontor. Den pekte i retning av en viss eskalering.

I den hemmelig stemplete rapporten som fulgte skissen, ble det også presisert at det ved grensen mot Throndhjemske infanteribrigade var fremskutt seks kompanier fra Jämtlands fältjägarregimente og en eskadron fra Norrlands dragonregimente. De øvrige avdelinger av VI. svenske arméfordeling ble antatt å være på sine vanlige øvelsesplasser. Mot Tromsø stift var det ikke fremskutt noen svenske avdelinger..