For Generalstabens etterretningskontor var det av interesse å få kjennskap til om det fant sted "sterkere svendske troppeansamlinger" mot Kongsvingeravsnittet.

Telegram 28. august til oberst Strugstad som var høystkommanderende i Kongsvingerdistriktet, og som da må ha oppholdt seg på Kongsvinger festning.

Telegram 28. august til oberst Strugstad som var høystkommanderende i Kongsvingerdistriktet, og som da må ha oppholdt seg på Kongsvinger festning.

Kommanderende General fastsatte 29. august og inntil videre "midlertidige" regler for ekspedering av rapporter og meldinger som vedrørte det militære etterretningsvesen. Særlig viktige meldinger skulle gå direkte til Kommanderende General; ukentlige rapporter til distriktskommandoen.

Brevet fra distriktskommandosjef Sørensen er et av de mange som er innført i jegerkorpsets mobiliseringsjournal.

Brevet fra distriktskommandosjef Sørensen er et av de mange som er innført i jegerkorpsets mobiliseringsjournal..