I slutten av september var det blitt meldt fra Fredrikshaldtraktene til distriktskommandoen i Fredrikshald, at de svenske troppene ved grensen skulle bli avløst av den svenske landstorm fra 1. oktober. Landstorm var eldre årsklasser av våpendyktig mannskap beregnet til blant annet å inngå i et territorialforsvar.

Generalstaben fulgte nøye med på alle tegn til endringer i troppekonstellasjonen. Brevet fra distriktskommandosjef Sørensen til oberst Strugstad 2. oktober, understreker viktigheten av å få tilveiebragt en àjourført status over den svenske grensebevoktningen.

I begynnelsen av oktober innkom det meldinger om at de svenske troppestyrkene var omtrent som før. Etter hvert kom også de første observasjoner om svenske patruljer som krysset riksgrensen i fredelig ærend. Her ved en melding til Strugstad, datert Magnor 7. oktober..