Enslig mor

Elise Mathilde Henriksen var født i 1866 på Nøtterøy. I 1898 var hun i Kristiansand. Der fødte hun en sønn. Hun var da ugift og ansatt i en butikk. I 1900 bodde hun i Bergen og var ”kolonialhandlerske”. Der fikk hun en sønn samme år. Det ser ut til at Mathilde valgte å sette begge barna til oppfostring hos andre.”Utekontakt” og bestyrer

Under årene i Bergen rundt 1900 fikk hun sterk interesse for å hjelpe vanskeligstilte kvinner. Etter arbeidstid gikk hun i gatene og hjalp prostituerte. Omtrent i årene 1905-1907 var hun bestyrer på ”Kvindehjemmet” på Grini i Bærum. Deretter bodde hun i Bergen igjen som bestyrer tre år ved ”Indremissionens Redningshjem for Kvinder”. Nå hadde hun altså markert seg som en myndig og sosialt engasjert person.Politibetjent

Politiinstruks

Instruks for kvinnelig politi i Kristiansand 1910. (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand politikammer, Justisdom 53/1913, pakke 893.)

De som tok det formelle initiativet til å få opprettet en stilling som politikvinne i Kristiansand, var ”Kvindelige missionsarbeidere”. De sammenkalte til et massemøte i byens bedehus i mars 1909 for å drøfte temaet. Diskusjonen i nærvær av 1000 tilhørere ble ledet av biskop Schjelderup. Møtet gikk inn for å få ansatt politikvinner til først og fremst å hjelpe barn og unge i Kristiansand. I kvinnenes brev til magistraten og formannskapet gikk de inn for minst to politikvinnestillinger.

Magistraten mente at en slik stilling, men ikke to, burde kunne opprettes til å være til stede ved bryggene om kveldene når rutebåtene kom for å hindre ”usædelighed”. Politikvinnen kunne også kontrollere ”drikkebuler” og avhøre kvinner og barn i rettssaker. En kvinne ville egne seg særlig godt til å hjelpe barn og ungdom. Magistraten ba representantskapet om å bevilge 800 kr til en slik stilling. Men politimesteren mente at selv om det kunne være behov, burde bystyret heller prioritere penger til andre tiltak hos politiet enn dette.

I mars 1910 vedtok bystyret å bevilge 1000 kr til en kvinnelig politifunksjonær. I april utarbeidet politikammeret instruks for stillingen. Se bildet.

I alder av 44 år ble Mathilde Henriksen ansatt som politibetjent ved Kristiansand politikammer 1. juli 1910. Hun flyttet til Kristiansand 11. september og tiltrådte 15. september samme år.

Sommeren 1911 søkte hun om å få økt årslønna til 1200 kr. Det gikk bystyret med på (sak 78/1911). Lønna skulle økes med 100 kr etter 3 år og ytterligere 100 etter 6 år. I tillegg fikk hun 100 kr i uniformsgodtgjørelse årlig. Samtidig utarbeidet politikammeret en beskrivelse av hvordan uniformen burde se ut..