Christian Frederik kom tidlig i sin stattholdertid til at det var nødvendig å få bedre kontroll med statsfinansene i Norge, både med virksomheten til Rigsbanken og med de offentlige kassene.

Rett etter at Christian Frederik kom til Norge, hadde Rigsbanken stilt et stort pengebeløp til rådighet for norske myndigheter. Men det viste seg snart at banken ikke fungerte etter stattholderens ønsker. I regjeringskontorene i København var bankens virksomhet under diskusjon. Christian Frederik benyttet anledningen til å argumentere for at det måtte opprettes en egen norsk avdeling. Det var viktig at denne avdelingen i den eksisterende krisetiden ”bliver national og lægges i nationens hænder (…), og at den norske afdeling administreres her”.

I juli 1813 ble Rigsbanken delt i tre avdelinger, der den ene ble plassert i Christiania. Men avdelingene fikk ingen selvstendig stilling, det var Overdireksjonen i København som skulle styre. Kongen ønsket å holde makten samlet og tok ikke hensyn til særkrav fra Norge. Christian Frederik kunne ikke annet enn å bemerke at han håpet at den norske avdelingens midler ikke ble brukt utenfor Norge.

Høsten 1813 begynte Christian Frederik å gi ordre direkte til avdelingsledelsen i Christiania. Han sa at han skulle innhente kongens godkjennelse i etterskudd, og påla avdelingen å iverksette ordrene umiddelbart. De to direktørene for avdelingen i Christiania ønsket også at avdelingen skulle ha en selvstendig stilling, og de gikk enda lenger enn det stattholderen hadde tenkt seg. I desember 1813 ga de Overdireksjonen i København et ultimatum og krevde at innbetalinger i Norge til Rigsbankens grunnfond skulle forbli i Norge. De ville gi avdelingen et eget grunnfond. Overdireksjonen aksepterte kravet. Dette var et langt steg i retning av å gjøre den norske avdelingen til en selvstendig nasjonalbank.

Marcus Gjøe Rosenkrantz var den ene av de to direktørene for Rigsbankens norske avdeling.

Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762-1838) ble i 1813 en av de to direktørene for Rigsbankens norske avdeling. Portrett malt av Christian August Lorentzen. (Original i Oslo museum, Byhistorisk samling. Kopiert fra Wikipedia.).