Da Christian Frederik kom til Norge, hadde han ingen kontroll med de største offentlige kassene i landet, Zahlkassen i Christiania og stiftamstuekassene i Bergen og Trondheim. Alle ordrer om utbetalinger fra disse kassene kom fra Finanskassedireksjonen i København.

Stattholderen benyttet seg av sine fullmakter til å treffe viktige avgjørelser i krisetider. I oktober 1813 opprette han en norsk Finanskassedireksjon i Christiania. Christian Frederik fastslo at utbetalinger fra de store kassene enten skulle skje etter regler som han selv hadde godkjent, eller etter hans direkte ordre. Finanskassedireksjonen i København ble skjøvet ut over sidelinjen.

I løpet av høsten 1813 hadde Christian Frederik i praksis etablert en selvstendig norsk finansforvaltning.

Anvisning fra Finanskassedireksjonen i København.

Anvisning fra Finanskassedireksjonen i København fra mai 1810. Stiftamstuen i Trondheim skulle betale 2 000 riksdaler til Zahlkassen i Christiania. Betalingen ble formidlet gjennom handelshuset Ryeberg & Co. Etter selve ordren følger to kvitteringer for at pengene var mottatt i Zahlkassen og regnskapsført. (Hovedkasseregnskaper, Trondheim stiftamstue 1810, vedlegg 163, RA/EA-4065/Rg/L0126.).