Her følger avskrift av brevet som er gjengitt på forrige side.

Vi underskrevne samtlige Gaardmænd og Opsiddere udi Krogstad Præstegield, Giør herved vitterligt: At vi i Betragtning af den meere og meere overhaandtagende Uorden, at omløbende Betlere fra fremmede Sogne, som man ikke kiender, og som ofte ere hverken trængende eller værdige til Almisse, berøver vore egne og trængende Almisse-Lemmer de Gaver , som de høyst kunde behøve til Underholdning, hvorved den rette Christelige Barmhiertighed imod de Fattige skammeligen misbruges, have med hinanden eenstemmig og frivillig aftalt og besluttet.

At ingen iblant os efter otte Dages forløb fra Dato, skal eller maa give nogen Betlere fra et fremmed Præstegield nogen Almisse, under Een Rigsdalers Mulct, hver Gang samme overbevises, halv-Deelen til Angiverne og halv-Deelen til Sognets Fattig-Cassa, hvilken Mulct vi herved forbinde os at taale i Mangel af Betaling inddrevne uden videre Dom eller Ordre ved Udpandtning af Stædets Lehnsmand paa Sognepræstens Reqvistion; Og paa det ingen Betlere skulde foregive, for den som ikke kiendte ham, at han hørte Sognet til, maa heller ingen af Sognets Fattige gaae om at betle, med mindre han er forsynet med Sognepræstens Beviis, at han virkelig tilhører Sognet, og behøver at betle; At dette er saaledes af os alle eenstemmigen besluttet og vedgaaet, bekræfte vi herved med vore Hænders Underskrift og forbinder os til nøyagtigen at holde over at det ubrødelig vorder efterkommet. -

Løchen Nordre udi Krogstad Hoved Sogn ved Fattig-Commissionen den 17de Marts 1796. -

(Oppsitternes underskrifter).