Dette er Statsarkivet i Kristiansands aller eldste håndskrevne kilde og den eneste fra høymiddelalderen (ca. 1130-1350).

Blad av missale 1200-tallet.

Blad av missale 1200-tallet (Statsarkivet i Kristiansand: Privatarkiv D/1132).

Missale 1200-tallet

Blad av missale 1200-tallet (Statsarkivet i Kristiansand: Privatarkiv D/1132).

Disse to bildene viser forsida og baksida av et pergamentark. Arket, som altså er av skinn, er håndskrevet. Det utgjør et blad av et missale. Et missale er ei messebok, i dette tilfellet ei romersk-katolsk liturgisk håndbok. Mange håndskrifter i middelalderen var laget av munker. Før boktrykkerkunsten ble kjent, var en av munkenes oppgaver å skrive av gamle håndskrifter. På den måten ble bibelen og andre hellige bøker spredt til kirker og andre institusjoner i mange land. Av de kirkelige avskriftene er forholdsvis lite bevart. Mye gikk tapt av mangel på pietet, og reformasjonen for hardt fram. Det gjaldt å rydde av veien det som minnet om katolisismen.

Enkelte må ha gjemt unna en del som siden er kommet for dagen. Andre var mer praktiske og fant å kunne gjøre bruk av de stive skinnbladene ved innbinding av bøker. Dette missale-bladet ble innbundet i en perm i ei trykt bok fra 1651. På 1900-tallet ble bladet funnet i bokpermen, og eierens døtre ga det senere til statsarkivet. Eksperter har datert missale-bladet til begynnelsen av 1200-tallet. Bladet har samme innhold som messen for 12te søndag etter Trinitatis i messeboka fra 1519 for Nidaros domkirke. De stykkene i messen som skal synges, er påført melodier med gregoriansk noteskrift. Dette er trolig det eldste håndskriftet som finnes på Agder. Den tidligere eieren, Adolf Steen, har skrevet en grundig omtale av missale-bladet i Fædrelandsvennen nr. 62/1967..