I 1660-1661 ble det politiske systemet i Danmark-Norge fundamentalt endret. Adelen og riksrådet mistet sine politiske privilegier, mens kongemakten ble arvelig og eneveldig.

Danmark og Norge var fram til 1660 valgriker hvor den danske adelen hadde stor makt. Det var adelsmenn i riksrådet som valgte konger og arveprinser. Den som skulle bli konge, måtte underskrive en håndfesting – en form for grunnlov – som skulle gjelde fram til neste kongevalg. Deretter ble den nyvalgte hyllet med stor prakt.

Vanligvis var det også riksrådet som bevilget skatter. Medlemmer av rådet hadde dessuten de viktigste administrative og militære embetene i kongerikene. Da Fredrik 3. ble valgt til konge i 1648, måtte han skrive under på en håndfesting som la store begrensninger på kongens innflytelse, og som ga stor makt til riksrådet.

Krigene med Sverige 1657-1660 var ødeleggende for statsfinansene. Høsten 1660 ble det derfor kalt inn til et møte i København hvor representanter for stendene skulle diskutere hvordan man skulle redde statsfinansene. Men møtet tok en uventet vending ved at selve styresettet ble tatt opp til diskusjon. Riksrådet ble presset til å godta at kongemakten skulle være arvelig, og at kongen skulle utarbeide en ny konstitusjon.

I januar 1661 la Fredrik 3. fram arveenevoldsregjeringsakten – et dokument som gjorde Danmark og Norge til et kongelig enevelde. I løpet av våren 1661 måtte riksrådene og andre danske adelsmenn undertegne dokumentet og godkjenne det nye styresettet. Riksrådet og adelen hadde dermed mistet alle sine politiske privilegier.

Statens arkiver i Danmark har også laget en nettutstilling om innføringen av eneveldet.

Maleri fra hyllingen av Fredrik 3. i København 1661

Fredrik 3. ble hyllet som arvekonge i København 18. oktober 1660. Seremonien foregikk ved en fløyelskledd tribune. Kongen og et stort følge ankom på en rød løper som var lagt ut mellom slottet og tribunen. Bildet, som er malt av Wolfgang Heimbach, eies av De danske kongers kronologiske samling på Rosenborg..