Ole Smith Ploug var født i Stavanger 9. august 1738. Foreldrene var Jens Abrahamsen Ploug, som kom fra Kragerø, og Anna Catharine Smith. I følge Ole Smith Plougs opptegnelser var moren søsterdatter av Cornelius Kreutz, admiral hos Peter den store i Russland. Ole Smith Ploug ble farløs bare to år gammel. Da han var 13 år kom han i tjeneste hos Michael Smith, de fem første årene som dreng, de neste 12 som fullmektig. I juli 1768 flyttet han inn i huset etter sine foreldre i byen, på Skagen. Han fikk borgerbrev og startet sin egen handelsvirksomhet i 1769, basert på handel, frakt og skipsbygging.

SAS, Domkirken/Frue i Stavanger, kirkebok A4, 1744-1782, s. 131a, utsnitt.

SAS, Domkirken/Frue i Stavanger, kirkebok A4, 1744-1782, s. 131a, utsnitt.

Da bryllupet stod 23. november 1779, var Ole Smith Ploug 41 år gammel. Hans tilkommende, Hendricha Maria von Frantzen, var født 4. juni 1760. Hun var altså litt over 19 år gammel. Hendricha Maria var yngste datter til Jens Frantzen og Elisabeth Sophia Henrichsdatter Gyntelberg. Jens Frantzen var byens kommandør og innrulleringssjef. Ole Smith Ploug skrev i sine opptegnelser (Kilde: Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind X, hefte 2 1945: s.119-120.):

”Herren af Naade lade dette vores Ægteskab blive velsignet, og for alleting, at vii saa længe det behager Gud vii skal leve tilsammen, maae leve i Eenighed, troefasthed og Kiærlighed, baade i Medgang og Modgang, til Guds Ære og vores Gavn her i Tiden, paa det vi efter Dagenes Ende kunde samles for Herrens vores Guds ansigt i de evige Boeliger for Jesu skyld.”

Ole Smith Ploug og Hendricha Maria fikk 5 sønner. De tre første guttene fikk alle navnet Jens ved dåpen i Stavanger domkirke. I sine opptegnelser forteller Ole Smith Ploug om dåpen og fadderne for disse tre små, men også om begravelsene. De døde som barn alle tre, henholdvis 5 uker, 7 mndr. og 14 mndr. gamle.

Gutt nr. 4 ble født 31. juli 1788. Han fikk navnet Ole Smith Ploug. Den 25. mai 1790 ble den femte sønnen født. Han fikk navnet Henrich Gyntelberg Ploug. Guttens mormor, Elisabeth Sophia Henrichsdtr. Gyntelberg, var en av fadderne ved dåpen. Begge disse guttene vokste opp. Men de var heller ikke gamle før de mistet sin far, slik deres egen far også gjorde. Allerede 28. juni 1792 døde Ole Smith Ploug i en alder av 54 år. Den 4. juli 1792 ble han ble begravet i Stavanger domkirke, i den smale gangen på nordre side, der også de tre førstefødte guttene var begravd. Ole Smith Ploug hadde alltid hatt dårlig helse.

Ole Smith Ploug jr. giftet seg med Johanne Margrethe Zetlitz den 18. februar 1817. Bryllupet stod i agent Kiellands hus. Ole Smith Ploug jr. var kontormann, og en tid også konstituert tollkasserer i Stavanger. Han døde 36 år gammel i april 1824. Skifteprotokollen forteller at han etterlot seg kone og to små døtre, Henriche Marie på 8 år og Maren Elisabeth på 6 år. Henrich Gynthelberg Ploug var prokurator i Stavanger. Han giftet seg med Anna Fredrikke Margrete Terchelsen 24. november 1819. Hun døde i 1821, Henrich døde i 1822.

Hendricha Maria, enken etter Ole Smith Ploug, giftet seg om igjen med mannens kompanjong, Hans Gabriel Buchholm Sundt i 1796. Hans Gabriel ble foreldreløs i 5-årsalderen. Da han var 10 år gammel ble han tatt inn i huset hos Ole Smith Ploug. Hans Gabriels mor var Ole Smith Plougs kusine. I 1791 ble Hans Gabriel kompanjong i firmaet, som da endret navn til Ploug & Sundt. Hendricha Maria og Hans Gabriel fikk ikke barn sammen. Hendricha Maria døde 26. november 1810, litt over 50 år gammel. Hun hadde ifølge ektemannen vært svakelig i mange år på grunn av vatersott. Allerede året etter giftet Hans Gabriel seg igjen med husets pleiedatter, Marie Elizabeth Fridriche Diurhuus. Hun var 29 år gammel og hadde bodd i huset siden hun var 11 år. Hans Gabriel var da 43 år gammel. De fikk to barn, Elise Margrethe i 1813, og Wilhelm Ravn, i 1818. Den 28. april 1840 giftet både Elise Margrethe og Wilhelm Ravn seg i Stavanger domkirke. Wilhelm Ravn giftet seg med Signe Margrethe Hansen fra Farsund. De skilte lag etter vel fire måneders ekteskap. Elise Margrethe giftet seg med Laurits Wilhelm Hansen, som var født i København. Han overtok ledelsen i firmaet Ploug & Sundt etter at hans svigerfar døde i 1839. Laurits Wilhelm var også ”Stadshauptmand”. Det er han som har gitt Skagen 18 sitt nåværende navn – ”Hansenhuset”.

Forretningsgården Skagen 18 på fotografi fra ca. 1920. Den eldste delen av bygningen ble oppført rundt 1710. Foto: Ukjent. Statsarkivet i Stavanger, PA 0410 Dreyer Aksjeselskap.

Forretningsgården Skagen 18 på fotografi fra ca. 1920. Den eldste delen av bygningen ble oppført rundt 1710. Foto: Ukjent. Statsarkivet i Stavanger, PA 0410 Dreyer Aksjeselskap.

KILDE- OG LITTERATURLISTE:

Kilder Statsarkivet i Stavanger:

Domkirken prestegjeld, kirkebok A4, 1744-1782 

Pa 0003 - Ploug & Sundt

Stavanger byfogdembete, skifteprotokoll nr. 8, 1810-1834

Litteratur:

Elgvin, Johannes 1956. ”En by i kamp”, Stavanger

Finne-Grønn, S. H. 1916. ”Den vestlandske slegt Sundt”, Christiania

Kielland, Axel 1935. ”Stavanger Borgerbog 1436-1850”, Stavanger

Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind X, hefte 2, Oslo 1945.