Hans Hansen Lilienskiold (ca.1650-1703) - kunstner, humanist og adelsmann

Hans Hansen Schmidt/ Lilienskiold den yngre ble født i Bergen rundt 1650 som sønn av daværende lagmann i Gulating Hans Hansen Schmidt og dennes første kone Margrethe Jonasdatter. Gjennom sine etterlatte manuskripter og illustrasjoner står han fram som en eksepsjonalt begavet mann og en spennende personlighet.

våpenskjold for Lilienskioldfamilien

Våpenskjold for Lilienskiold. I Danmarks Adels Aarbok finner vi en beskrivelse av dette våpenskjoldet:

"26 Mai 1676 blev Kommissarius og Assessor i Overhofretten i Norge Hans Hansen Smidt med Navnet Lillienschiold og hosstaaende Vaaben der i Adelsbrevet beskrives saaledes:
Skjoldet er delt udi tvende Parter, i den første og øverste Part er tvende røde Stjerner udi Sølv- eller helhvidt Felt; oven paa det store Skjold staaer en aaben adelig Taurerhjelm, hvoraf opstiger tvende Vesselhorn, i den første fra venstre Haand er Halvparten oventil af Sølv- eller hvid Farve og Halvparten nedentil af rød Farve, den anden fra højre Haand (!) er Halvparten oventil af rød Farve og Halvparten nedentil av Sølv- eller hvid Farve, midt imellem begge disse Vesselhorn staaer en hvid Lillie. Efter Sigende blev han adlet, fordi han ved en Grændsekommission med en Hob Fiskere afslog en planlagt svensk Overrumpling."

Familien

Hans Hansen d. e. kom fra Tønder i Sønderjylland. Han må ha lagt grunnlaget for sin fremgangsrike karriere ved hoffet i København før han kom til Bergen og ble slottsskriver på Bergenhus i 1641. På rekordtid klatret han gjennom embetshierarkiet, og bekledde i løpet av få år stillingene som rådmann i Bergen, så borgermester samme sted, lagmann i Gulating, befalingsmann for Trondhjems len og Overhoffretsassessor, før han endte som Stiftsamtsforvalter for Bergenhus. Ved siden av sine betydelige embetsbedrifter gjorde Hans Hansen d. e. det eksepsjonelt godt som forretningsmann, og hadde på kort tid bygd opp en formidabel formue, som han først og fremst plasserte i jordegods på Vestlandet.

Margrethe Jonasdatter var datter av sokneprest Jonas Pedersen i Korskirken.Hans Hansen d. y. giftet seg ca. 1674 med Maria Lem (ca. 1655 - 1744), datter av soknepresten Peder Lem og bispedatteren Abel Munthe. Maria Lem var morsøster til Ludvig Holberg. 


Eleven

Hans Hansen d. y. ble student ved universitetet i København 10. mars 1668 sammen med sin yngre bror Jonas, etter at de hadde fått sin grunnleggende utdannelse privat og hjemme i Bergen fram til utgangen av 1667. Sin studietid tilbrakte han over hele Europa. 


Vandreren

I årene 1668- 1670 vandret Hans Hansen og hans bror Jonas rundt i Europa, fra universitet til universitet, i Tyskland, Sveits, Frankrike, Italia, Belgia, Holland og England, der de fulgte forelesninger i en rekke fag, lærte språk og fremmede lands skikker, men der mye tid også ble brukt i kunst- og raritetssamlinger. 


Offiseren

Tidlig på 1670- tallet var Hans Hansen oppasser på Bergenhus festning hos kommandanten (og svogeren) Bendix von Hatten. Under krigen mot svenskene 1676- 1678 gjorde han tjeneste som løytnant i Bergenhusiske regiment. 


Embetsmannen

Kort etter å ha avsluttet sin studier ble Hans Hansen d. y. gjort til dansk-norsk utsending til det svenske hoffet. Han fikk tittelen viselagmann i Gulating fra 1673, og overtok embetet da det ble ledig rundt 1680. Etter relativt kort tid fikk han forfremmelse, og ble utnevnt til amtmann for Finnmarken i 1684. Han forble amtmann i Finnmarken til han ble avskjediget i 1701, men fikk oppreisning da han i 1702 ble utnevnt til amtmann over Romsdal og Nordmøre. AdelsmannenHans Hansen d. e. ble adlet 26. mai 1676, og samtidig ble hans barn, svigerdatteren Maria Lem, og barnebarna ble alle opphøyet i den danske adelsstand. Bakgrunnen for adelstittelen er nok dels de mange tjenestene han hadde ytt Kongen. Allerede på 1660- tallet var han plassert i rang jevnt med de adelige stiftamtmennene. Men adelstittelen kostet ham nok ganske sikkert også en betydelig sum penger. 


Historikeren og forfatteren

Fra Hans Hansen Lilienskiold d. y.'s hånd er det bevart en rekke manuskripter. Fra studiereisene i Europa 1668-70 er det bevart to reisejournaler (den ene av dem er skannet og publisert på nett hos Digitalarkivet), men hovedverket hans er Speculum boreale  fra rundt 1698. Dette manuskriptet er bevart i to foliobind i Det kongelige Bibliotek i København, og ble overlevert kong Fredrik i 1701. Dette verket er en beskrivelse av liv og levekår i Finnmark, og det finnes også bevart flere forarbeider, blant annet som Finmarckens Beskrivelse . Forfatterskapet hans omfatter også Nordens Ære-Støtte  fra 1699, og den ufullendte De italienske kongers historie . 


Kunstneren

Det har vært reist spørsmål ved om Hans Hansen Lilienskiold d. y. selv har tegnet og fargelagt alle de illustrasjonene som pryder manuskriptene hans, men Kristian Nissen har godtgjort at det er forfatteren selv som har vært illustratør, men i Speculum Boreale  har han hatt assistanse av en annen som fargelegger. Sin store interesse for kunst og litteratur demonstrerte han allerede i reisejournalen sin. 


Humanisten

Hans Hansen Lilienskiold utmerket seg som amtmann i Finnmarkens amt, der han etter kort tid gjorde seg til talsmann for en undertrykt og nødlidende allmue, og gikk til felts mot et handelsmonopol bygd opp av kjøpmenn fra hans egen fødeby. Innsatsen hans førte til mange og krasse klager fra kjøpmennene, men han ble likevel sittende i embetet som amtmann i Finnmark i 17 år, til motstanderne våren 1701 fikk ham avskjediget. Men når han samme år tiltrådte kommisjonen som skulle vurdere handelen i Finnmark, og mindre enn ett år senere på ny utnevnt som amtmann, denne gangen i Romsdal og Nordmøre, må han ha hatt stor støtte ved hoffet i København. Han døde imidlertid før han tiltrådte sitt nye embete.Gjennom sine manuskripter viser Hans H. Lilienskiold d. y. en stor interesse for, men også betydelig evne til å iaktta og beskrive allmuens liv og levekår.


Etterord

Hans Hansen Lilienskiold d. y. døde i København 12. januar 1703, og ble bisatt i Holmens kirke. Familiens store formue var da i all hovedsak borte, og familien ble sittende i moderate kår etter hans død..