Med skifte menes fordeling av et bo mellom arvinger og kreditorer. Før 1650 fastsatte lovene hvordan arv skulle skiftes, og skiftene ble gjort opp uten innblanding fra myndighetene. Dette kalles privat skifte. Noen ganger ble det satt opp skiftebrev, først og fremst ved skifte av jordeiendom.

Offentlig skifteforvaltning ble etablert på midten av 1600-tallet. Det var skifteforvalteren og skifteretten som foresto skifte. Sorenskriveren har normalt vært skifteforvalter på landet. I 1660-årene ble det ansatt særlige skifteforvaltere med lagdømmet eller amtet som distrikt, men dette falt bort etter noen få år. Skifteforvaltningen i kjøpstedene ble lagt under magistraten og byfogden, og byskriver eller rådstueskriver førte protokoll og utferdiget skiftedokumenter.

Det var egen geistlig skifteforvaltning i årene 1661-1809 og militær skifteforvaltning som lå under generalauditøren i årene 1690-1824. Bergverkene hadde også sin egen skifteforvaltning.

Blant gjenstandene i skifte etter Anton Lædel var det en nattpotte i tinn verdsatt til 2 spesiedaler 16 skilling. Foto: Norsk Folkemuseum

Blant gjenstandene i skifte etter Anton Lædel var det en nattpotte i tinn verdsatt til 2 spesiedaler 16 skilling. Foto: Norsk Folkemuseum.