Christian Vs norske lov av 1687

Christian Vs norske lov av 1687, Riksarkivets bibliotek.Hovedtyngden av skiftematerialet finnes i arkivene etter skifterettene i statsarkivene.

I Riksarkivet finnes det militære skifter i arkivene etter Generalauditøren og Kommanderende General. Personaliasamlingen i Riksarkivet omfatter dokumenter om enkelte slekter som er samlet fra ulike arkiver, blant annet skifteforretninger fra Generalauditørens arkiv. I Riksarkivet finnes det også skiftedesignasjoner – lister over sluttede og usluttede skifter – i arkivet etter Danske Kanselli 1796-1814 og deretter i arkivet etter Justisdepartementet, Revisjonskontoret. Designasjonene inneholder navn på arvelater eller den som har gått konkurs, navn på umyndige arvinger og størrelsen på arven..