Proventbrevet inneholder en kontrakt om betalt opphold og underhold for Gunvor Olavsdatter i Stavanger bispegård så lenge hun lever. Provent er betegnelse på en av flere private pensjonsordninger i middelalderen; føderåd eller kår er en annen. Det var bare de mest velstående som kunne kjøpe provent, dvs. husrom og kost i katolsk-geistlige institusjoner som klostre, bispegårder og kannik-kommuner. De fattige var henvist til offentlig eller privat forsorg.

Utsnitt fra testamente til Chorbror Arnfinn Petersőns fra 1349

Utsnitt fra testamente til Chorbror Arnfinn Petersőns fra 1349. Her skriver han blant annet: jtem gæfr ek portett fiortan spannalæigh j Æspi j Gauladale til almoso – Likeledes gir jeg i porten fjorten spannleier i Esp i Gauldalen til almisse. Hele teksten er trykket i Diplomatarium Norvegicum bind II nr. 305. I Regesta Norvegica bind V nr. 1212 står det et sammendrag av teksten på moderne norsk..