Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Gjennom tidene har det vært flere arbeidskonflikter ved Røros Kobberverk. En kan finne dokumentasjon om dette i verkets arkiv. Her viser vi tre dokumenter som forteller om bergarbeidernes opprør mot bergmester Henning Irgens i 1670.

7. mai 1670 innleverte bergarbeiderne på Røros en supplikk til kansler Ove Bielcke. Der klager de over:

- At de blir trukket i lønn når de ikke arbeider på helligdager, og at de må arbeide to timer lengre per dag dersom de ikke arbeider nattskift.

- At de i stedet for penger må motta dyr proviant som ”fru Doktorinnen og Jens Bing” holder, og at mange ikke har fått mellomregning på dette på 1 1/2 - 2 år eller lengre. Det har for enkelte tatt 7-8 år å få utbetalt sitt tilgodehavende.

- Det går også fram at kullbrennerne streiker for å få bedre betaling ettersom skogen rundt Røros er så uthugget at de må dra lengre for å finne skog. Som betaling får de en seddel som de må dra til Trondheim med for å veksle inn i penger. Der trekker de som utbetaler pengene 16 skilling fra hver daler.

-Arbeiderne sier også at de trues og overfalles med hugg og slag av Henning Irgens, og at de har sendt tre supplikker uten å ha fått svar. 

Her viser vi siste siden i den tre sider lange supplikken. Alle bergarbeiderne har undertegnet og satt på segl. Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv nr. 211 Røros Kobberverk, 20.1.17

Supplikk 1670

Suplikk 1670 fra Røros arbeidere

Den 14. november 1670 kommer Ove Bielckes resolusjon.  Skrivet ble lest fra prekestolen i Røros kirke den 20. november og var to dager tidligere også blitt lest fra partisipantenens hus.

Han sier:  Eftersom jeg meget ugjerne har forstått hvordan dere bergarbeidere på Røros verk  på det allergroveste og nesten uhørt har opptrådt, mot  Sr. Joachim Irgens og bergmester Henning Irgens vil jeg dere på min allernådigste arveherre og Konges vegne strengt befale at dere forholder dere rolig så dere ikke lar dere forføre av noen urolige hoder til videre grove formastelser imod nevnte gode mann, så dere kunne komme i enda større unåde og straff.  Jeg formoder med Guds hjelp at min allernådigste arveherre og Konge selv ved sine gode menn i Bergamtets råd lar sørge for at allting kan komme i god skikk og orden ved bergverket og vil nå ha advart dere alvorlig om ikke videre å forgripe dere, enten på deres principal  Sr. Jochum Irgens eller min allernådigste arveherre og Konges bergmester, for da har dere i aller høyeste grad straff å vente.  Så det beste er at dere tar vare på deres arbeide og blir fri galskapen. .....

Kilde:  Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv nr. 211 Røros kobberverk, 20.1.18

Bjelkes resolusjon 1670

Bjelkes resolusjon 1670

Visestattholder Ove Juul hadde også sitt å si om de opprørske arbeidere på Røros.  I sitt brev av 19. november 1670 som ble lest fra prekestolen i Røros kirke den 4. desember samme år, sier han blant annet:

.....At ettersom jeg imot all formodning har fått vite hvordan bergfolkene på Røros utilbørlig har gjort seg oppsetsige og oprørske, ja egentlig rebelske, i det de sammenrottet seg som ved mytteri, ikke alene har de overfalt den av hans Kgl. Majestet allernådigst beskikkede bergmester Henning Irgens, men endog den fornemnste prinsipalpartisipant for verket, Sr. Jochum Irgens og traktert dem ille med hugg og slag.  Til grunn har de oppgitt at en av gesellene på grunn av begåtte forseelser var satt i fengsel, hvilket de ved egen makt og vold selv uten tillatelse har tatt ut av fengslet.....

Her viser vi første siden i av Juuls 3 sider lange brev. Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv nr. 211 Røros kobberverk, 20.1.19

Ove Juuls brev

Ove Juuls brev.