Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Kirkebok fra Bragernes

Alethe ble døpt hjemme fem dager gammel. Hjemmedåpen ble bekreftet i kirken den 23. november 1815. Kilde: Statsarkivet i Kongsberg, kirkebok for Bragernes 1815-1829, side 27, utsnitt.

Alethe Kirkgaard ble født 15. august 1815 i Bragernes, eller det som i dag er Drammen. Foreldrene var Morten Kirkgaard og Petronelle Susanne Strøm. Morten Kirkgaard var både trelasthandler og kjøpmann. Alethes mor ble enke i 1818.

Alethe Kirkgaard giftet seg få dager før hun fylte 20 år med den elleve år eldre Børre Winsnes Rosenkilde. Han fikk borgerbrev i Stavanger i 1829 som kjøpmann og gikk inn i farens firma. Alethe og Børre kom begge fra trelasthandelfamilier. Hvordan ble de to kjent med hverandre dersom giftermålet var basert på forelskelse og kjærlighet? Avstanden mellom Drammen og Stavanger for bortimot 200 år siden var ganske stor. Eller var det et fornuftsekteskap for å knytte tettere handelsbånd mellom to kjøpmannsslekter? Dette forteller kildene våre ikke noe om. Vi kan imidlertid merke oss at en av fadderne ved Alethes dåp var den teologiske kandidaten Poul Winsnes. Alethes mann, Børre, hadde mellomnavnet Winsnes fra sin mor, Charlotte Sophie Winsnes Rosenkilde. Poul Winsnes var kanskje en slektning av Alethes tilkommende svigermor? I så fall kan vi ane at både kjennskap og familiebånd dannet bakteppet for alliansen som ble inngått i Stavanger den 6. august 1835.

Rosenkildefamilien var blant de mest velstående og betydningsfulle handelshusene i Stavanger på denne tiden. Far til Børre Winsnes Rosenkilde, Peder Valentin Rosenkilde, var kjøpmann, visekonsul, overvraker, veier og måler blant mye annet. Han var også byggherre for det store huset i Nedre Strandgate 11 som stod ferdig i 1813, i dag kjent som Rosenkildehuset. Våren 1814 ble Peder Valentin valgt til å representere Stavanger by under riksforsamlingen på Eidsvoll. I 1821 ble han valgt som byens representant til Stortinget.

Bildet til venstre viser indre del av Vågen sett fra Valbergtårnet i 1867. Rosenkildehuset i Nedre Strandgate 11 er andre hus fra høyre i dette bildet, delvis skjult bak et tre-etasjes sjøhus. Nabolaget bestod stort sett av betydelige kjøpmannsfamilier. Bildet til høyre er tatt ikke lenge før 1905. Unionsflagget vaier i vinden foran Rosenkildehuset. Kilde: Fotograf ukjent. Statsarkivet i Stavanger, Anders Bærheims privatarkiv.

________________________________________________________________________________________

Den 8. juni 1836 fikk Alethe og Børre sitt først barn, sønnen Peder Valentin. Han ble oppkalt etter sin farfar, eidsvollmannen, som døde to dager etter at sønnesønnen var født. Det skulle gå hele ni år før Alethe fødte sitt andre barn datteren Martine Petronelle i 1845. Fire år senere, i 1849, kom den yngste datteren, Charlotte Sophie. Den eldste datteren ble oppkalt etter Alethe sin mor. Den yngste datteren var oppkalt etter Alethe sin svigermor som døde året før Charlotte Sophie ble født. Som nevnt var det et langt sprang mellom de to eldste barna til Alethe og Børre. Kirkebøkene inneholder ikke opplysninger om at de fikk barn som var dødfødte eller døde som små. Men kildene inneholder eller forteller ikke alt vi i dag kunne ønske oss kunnskap om. Alethe kan for eksempel ha mistet ett eller flere ufødte barn i løpet av de ni årene som gikk mellom de to første fødslene.  

Da det store huset i Nedre Strandgate 11 stod ferdig våren 1813, ble det beskrevet slik i branntakstprotokollen: ”En Gaard af 2de tømmer byggede Etager med Bordklædning og Steentag, 40 Alen lang og 20 Alen dyp, til 20 Værelser med 32 Fag Vinduer, 6 Kakkelovner, Kjøkken og Ildhus med Skorsteen og Bagerovn, samt Kjelder under Huset.” Trolig var dette fremdeles ett av byens største bolighus, også da Alethe flyttet inn som nygift frue på sensommeren i 1835. Vi vet ikke akkurat når Alethe overtar som husmor eller husfrue i Rosenkildehuset. Det finnes ingen kilder som kan fortelle om dette, og kanskje skjer det bare gradvis. Hennes svigerfar døde i 1836, men Alethe hadde enda ikke fylt 21 år på det tidspunktet. Dessuten fikk hun sitt første barn omtrent da svigerfaren døde. Etter at svigermoren døde i 1848 har hun i alle fall tatt over som husfrue og dermed også ansvaret for det store bolighuset med flere tilhørende bygninger, tjenestefolkene og selvsagt sin egen familie. I tillegg til bygningene på Rosenkilde-eiendommen var det en innholdsrik terrassehage som lå på oppsiden av Nedre Strandgate. Denne hadde trolig Alethe hovedansvaret for.

To av barna til Alethe og Børre giftet seg. Eldstesønn og arving Peder Valentin giftet seg i august 1864. Han og konen, Eugenie, bosatte seg ikke i det store familiehuset i Nedre Strandgate. Kanskje ville de unngå å bo sammen med hans familie? Peder Valentin kjøpte i alle fall et hus i Kongsgaten 32 på nyåret i 1864, omtrent samtidig med at han fikk borgerbrev som handelsmann. Vi finner ham og familien i dette huset både i folketellingen 1865 og 1875.

I 1865 bodde familien til Alethe Rosenkilde i huset sitt i Nedre Strandgate nr.11. Husstanden bestod da av Børre, Alethe, samt døtrene Martine Petronelle og Charlotte Sophie. I tillegg bodde Alethes to år eldre ugifte søster, Martine Kirkgaard, sammen med dem. Børre Winsnes Rosenkilde var fransk vise-konsul og kjøpmann på denne tiden. Alethe som da var blitt 50 år gammel, er oppført som husmor. Husholdningen inneholdt også tre tjenestejenter og en tjenestedreng. Som husmor hadde Alethe også hovedansvaret for tjenestejentene. Dette arbeidet innebar ansettelser, oppsigelser, planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver, lønnsutbetalinger og utdeling av tilleggsytelser, som regel i form av klesplagg. I 1865 kom tjenestejentene til Alethe fra Stavanger, Egersund og Flekkefjord. De var ugifte jenter i alderen 20, 26 og 36 år. Tjenestedrengen var 29 år gammel, og kom fra Hå prestegjeld på Jæren.

Alethe og Børres yngste datter, Charlotte Sophie, giftet seg i Stavanger i 1869. Hun flyttet til mannen, Georg Reinhold Wankel, sin hjemby Moss. Charlotte Sophie døde året etter, 21 år gammel, under sin første barnefødsel. Hun fikk tvillinger som også døde.

I 1875 bodde familien Rosenkilde fremdeles i Nedre Strandgate, men de var blitt færre. Nå var det bare den ugifte eldstedatteren, Martine på 30 år, som bodde hjemme hos Alethe og Børre. Alethes søster bodde ikke lenger sammen med dem. I tillegg hørte tre tjenestejenter og en tjenestedreng til i husholdet. To av tjenestejentene som var 22 og 24 år gamle, kom fra Avaldsnes på Karmøy. Den yngste som var 17 år, kom fra Stavanger. Tjenestedrengen på 37 år, kom fra Lye prestegjeld på Jæren.

Firmaregister

Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byfogdembete, protokoll over registrerte firma, 1874-1888, s. 6, utsnitt.

Alethe ble enke i juni 1877, 62 år gammel. I byfogdens protokoll over registrerte firma, som starter i 1874, kan vi lese innførselen fra 21. juni 1877, sitat: ”Børre Winsnes Rosenkilde er afgaaet ved Døden, hans Enke der hensidder i uskiftet Bo, har overtaget Mandens Andel i Firmaet, men uden Ret til at underskrive Firmaets Navn.” Enken kunne med andre ord delta internt i styringen, men fikk ikke lov til å inngå bindende avtaler, eller signere disse, på vegne av firmaet.

I 1885 bodde det to små familier i Nedre Strandgate 11. Enken Alethe og datteren Martine holdt til i første etasje ifølge folketellingen. To tjenestefolk, en 30 år gammel husbestyrerinne fra Sokndal samt en tjenestejente på 35 år fra Hetland, inngikk også i husholdet. Den andre familien i huset var kjøpmann A. Stang og konen Bertha, samt en tjenestejente.

Alethes signatur

I brev av 5. oktober 1886, til Stavanger skifterett, finner vi både Alethe Rosenkilde og sønnen Peder Valentin sin underskrift. Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byfogdembete, konkursbo, 1886.

På denne tiden hadde de økonomiske nedgangstidene gjort sitt inntog i byen. De fleste store handelshusene fikk problemer og flere gikk konkurs. I 1886 gikk handelshuset P.V. Rosenkilde & Søn over ende. Familiefirmaet stod som eier av huset i Nedre Strandgate og inngikk derfor i konkursboet. Huset ble solgt på auksjon i 1887. Både Alethe og Martine kjøpte noe av innboet fra konkursboet, som de trolig tok med seg da de måtte flytte.

Panteregisteret for Kongsgaten

Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byfogdembete, panteregister nr. 5, 1855-1960, s. 30, utsnitt.

Hva da med Alethe og Martine, ble de husløse? De ble nok ikke det. Trolig fikk de fortsatt bo i huset, mest sannsynlig som leietakere. Noen år senere, i 1891, kjøpte fru Alethe Rosenkilde et hus i Kongsgaten 22, like ved byparken. Kjøpesummen var kr. 5500. Etter loven av 1888 var Alethe myndig. Hun kunne både kjøpe hus og inngå avtale om lån, i form av en panteobligasjon på to tusen kroner. Dette var nødvendig for å finansiere huskjøpet.

I bildet til venstre er huset til venstre Kongsgaten 22 som Alethe kjøpte i 1891, og som datteren Martine overtok. Kanskje er det Alethe eller Martine som er på vei ut døren. Det store huset til høyre tilhørte seilmaker Henriksen. Bildet til høyre viser Kongsgaten 22. Den ene veggen på huset var dekorert med rikt illustrerte reklameskilt. Huset til Alethe og Martine lå på hjørnet mellom Kongsgaten og Hetlandsgaten, like ved nåværende Obstfelders plass. Kilde: Fotograf ukjent. Statsarkivet i Stavanger, Anders Bærheims privatarkiv.

________________________________________________________________________________________

I november 1894 ble det utstedt nytt skjøte på huset i Kongsgaten 22. Skjøtet ble tinglyst noen uker senere, den 5. desember. Skjøtet viser at Alethe solgte huset ved ”Bredevandet” til datteren, Martine. Dagen etter, den 6. desember, døde enkefru Alethe Rosenkilde, 79 år gammel. Dødsfallsprotokollen forteller at hun etterlot seg to myndige barn, ett av dem var i Kristiania. Dette var trolig eldstesønnen, Peder Valentin Rosenkilde. Innførselen til slutt taler sitt tydelige språk: ”Intet efterladt”.

dødsfallsprotokollen, 1894.

Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byfogdembete, dødsfallsprotokoll 1894-1902, s. 6, utsnitt.

Alethe fikk en lang og heller dramatisk livsreise i byen hun kom til som ung kvinne. Tilværelsen hennes endret seg ganske mye fra hun 20 år gammel ble inngiftet i en av de mest betydelige kjøpmannsfamiliene og flyttet inn i det store huset i Nedre Strandgate 11 med alt ansvaret dette medførte, og til hun som eldre enke på over 75 år måtte låne deler av kjøpesummen for å kjøpe huset i Kongsgaten 22 som bolig for seg og sin ugifte datter. Den økonomiske nedgangen må ha vært merkbar for de to kvinnene. Som enke opplevde Alethe at familiefirmaet gikk konkurs. Ved auksjonen i 1887 mistet familien både huset og det meste av innboet. Sønnen Peder Valentin flyttet sammen med familien sin fra byen trolig like før konkursen i 1886. Alethe mistet også som nevnt sin yngste datter.

Samtidig skjedde det en myndiggjøring av kvinner i denne perioden. I 1863 kom loven som gjorde ugifte voksne kvinner myndige. Med loven av 1888 ble Alethe som gift kvinne myndig på sine eldre dager. Loven kom for sent til at Alethe kunne undertegne for familiefirmaet. Det hadde gått konkurs. Men selv kunne hun kjøpe hus til seg og datteren, og ta opp lån for å finansiere kjøpet. Datteren Martine kunne etablere og drive blomsterforretningen sin i Kongsgaten 22, hvor hun og moren bodde sammen.

Martine kjøpte huset i Kongsgaten rett før moren døde og bodde fremdeles der ved folketellingen i 1900. I 1905 solgte Martine huset og flyttet trolig da til Frøkenstiftelsen på Løkkeveien, en leiegård for ugifte kvinner. Martine døde i 1928, 82 år gammel, og med henne døde slekten Rosenkilde ut i Stavanger.  .