Statsarkivets kart- og tegningssamling omfatter ca. 23.000 kart og tegninger. Samlingen dekker perioden 1760-2007.

De mest omfattende delene av samlingen er fra arkivene etter:

 - Amtmannen/Fylkesmannen  (1760-1967) - Se eksempel på tegning nederst på siden.

 - Fylkesgartneren:  park-, hageanlegg og leplanting (1943-1984)

 - Fylkeslandbrukskontoret:  tegninger av driftsbygninger (1920-1964), samt senknings- og reguleringsplaner (1880-1990)

 - Fylkeskartkontoret  (1958-2003)

 - NSB Stavanger distrikt  (1874-1968) - se nedenfor.

 - Oljeoperatørselskap:  offshore-installasjoner (1972-1996)

 - Sjøkartverket:  sjøkart for hele landet (1839-2007)

 - Televerket Stavanger/Haugesund  (1940-1997)

 - Vegkontoret  (1911-1985)

NSB Stavanger Distrikt omfattet Jærbanen, Flekkefjordbanen, Ålgårdbanen og Sørlandsbanen fra Moi til Stavanger. Jærbanen, strekningen Stavanger-Egersund, ble påbegynt i 1874. Her er en stor del av kartene farget for hånd og svært forseggjorte. Kartleggingen av områder i nærheten av jernbanetrasséene dominerer. Men her er også en rekke oversiktskart som viser tettstedsbebyggelse, våningshus, naust, fabrikker, veier, eiendomsgrenser m.v. Flekkefjordbanen ble påbegynt i 1890-årene. Her finnes en rekke flotte kart blant annet fra Flekkefjord tilbake til 1850-årene.

Kart- og tegningssamlingen blir supplert fortløpende. Dette skjer når vi får inn nye arkiv, eller dersom nytt og ukjent kart- og tegningsmateriale kommer for dagen mens arkivene blir ordnet.

 

"Profil af en Broe, Langs over Tengesdahl Elv i Dahlernes Fogderie, Stavangers Amt"

"Profil af en Broe, Langs over Tengesdahl Elv i Dahlernes Fogderie, Stavangers Amt"
Kilde: Amtmannen i Stavanger, 344 CA 1 Veisaker – Kaptein Klovs arkiv, 1761-1823, mappe: F-G, broprofiler 1761-1816.