Avgrensing av arbeidsområde

Primært tar Statsarkivet imot privatarkiver som er skapt i tilknytning til eller forlengelse av statlig virksomhet. Dette er privatarkivene etter arkivskapere som:

Personarkiv

 • Fylkesmenn og andre embetsmenn/statstjenestemenn som arbeider på fylkesplan med landbruk, helse, sosiale saker, forbrukssaker, utdanning, samferdsel m.m.
 • Kirkelige embetsmenn/statstjenestemenn som prest, prost og biskop og lignende
 • Embetsmenn/statstjenestemenn fra universitets-, høyskole- og skolesektoren
 • Juridiske embetsmenn/statstjenestemenn som arbeider ved politiet, i lensmannsetaten, rettsapparatet, fengselsvesenet osv
 • Personer med ledende posisjoner innenfor organisasjonslivet og andre personer i samfunnsmessig fremskutte stillinger på fylkesnivå.

Institusjonsarkiv

 • religiøse institusjoner som trossamfunn, barnehager, søndagsskoler og lignende
 • sanatorier, sykehus og klinikker, barnehjem osv
 • skoler og kulturinstitusjoner som mottar statlig støtte
 • forskningsinstitutter, samfunnsrelaterte forskningsprosjekter, registreringer m.m.

Organisasjonsarkiv

 • borgerlige fylkespartier med tilhørende politiske organisasjoner for ungdom, kvinner, studievirksomhet osv.
 • religiøse organisasjoner som menigheter, misjonsforeninger m.m.
 • andre statsstøttede organisasjoner innen vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid, humanitær og sosial virksomhet, idretts-, fritids- og ungdomsbevegelsen og lignende

Næringsarkiv

 • Om kapasiteten tillater det, vil Statsarkivet også ta imot arkivene etter hjørnesteinsbedrifter innen eget embetsdistrikt selv om bevaring av slike arkiver faller på siden av det egentlige innsatsområde.