Publikasjoner / Publikašuvnnat

2015
- nordisk ARKIVNYT 2-2015
Nærmest for kosmopolitter å regne! Et arrangement om nye samiske forskningsfunn. Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

2014
Innlegg på Samdok-konferansen 2014: «Når taushet ikke er gull.» Satsing og samarbeid om unike vokalarkiv ved Grete Gunn Bergstrøm, Samisk arkiv og Sigrun Rasmussen, Riksarkivet, Gardermoen 15.11.2014. SAMDOK / Samla samfunnsdokumentasjon

- lokalhistoriewiki.no  Artikkel, Sápmi 1910: På leiting etter en kvinnelig varaordfører Hadde den samiske kommunen Guovdageaidnu den aller første kvinnelige varaordføreren i Norge? Ble virkelig karen Marie Olsen seinere gift Aarseth, gitt slik tillit allerede ved kommunevalgene i 1910?

2013
-  nordisk ARKIVNYT 2-2013 
Velkommen inn! EMAproject.com – et kunnskapsrom i Arktis. Artikkel om The Electronic Memory of the Arctic. Sámi Arkiiva samarbeider internasjonalt om å synliggjøre arktiske folks samfunn, kultur, språk og tradisjon.

- Arkivmagasinet nr. 1/13  Vennligst send 10 par skaller, prima vare! Artikkel av arkivar Grete Bergstrøm, Samisk arkiv.

2012
- nordisk ARKIVNYT 2-2012  Artikkel. Møte med et menneskes egen melodi. Arkivar Grete Bergstrøm ved Samisk arkiv skriver om å etablere et joikearkiv som digital møteplass.

Prosjekter 

2015
- Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement
Várdobáiki samisk senter, Evenes har fått 3-års bevilgning fra Kulturrådet til prosjektet Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement. Prosjektet skal dokumentere, synliggjøre, ta vare på og formidle nær samisk politisk og kulturell fortid i Nordre Nordland/Sør Troms. Sámi Arkiiva / Samisk arkiv er samarbeidspartner i prosjektet.

2013-2016
- Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)
Samisk arkiv deltar i prosjektet DIGSAM som omfatter formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjons- samfunnet. Prosjektet som ledes av NIKU har som mål å identifisere de viktigste utfordringene ved digitalisering av samisk kulturarv.

2014
Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner
Mearrasámi diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter har satt i gang et prosjekt for å dokumentere og formidle personlige erfaringer fra 2. verdenskrig, - evakueringsminner fra sjøsamiske områder i Finnmark og Nord-Troms. Samisk arkiv deltar i prosjektet. 

- Finnmarksarkivene
Finnmarksarkivene er et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i / fra Finnmark. Finnmarksskrinet er en felles arkivkatalog for privatarkiv i fylket. I katalogen finnes det alle de ca. 1000 ulike privatarkiver som Finnmarksarkivene samlet eier og deponerer fra fylket. Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit

- Fotoprosjekt
Norges forskningsråd har bevilget midler til Universitetet i Bergen for å gjennomføre prosjektet: Negotiating History: Photography in Sámi Culture. Samisk arkiv deltar i gjennomføring av prosjektet.

2013
Electronic Memory of the Arctic: Digitized History and Culture has been designed to accumulate, digitalize, preserve and provide free access to the cultural and historical resources related to the circumpolar world, currently stored in different formats in national libraries, archives, museums and private collections.

”Stemmer” – Arven etter NSI 
Samisk arkiv har i 2013 fått støtte fra Norsk kulturråd for å digitalisere lydband fra tidligere Nordisk Samisk Institutt. Målsetting med arbeidet er å skape en arena for forskningsformidling. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med DigForsk AS.

2012
Samtidshistoriske kilder 
Samisk arkiv fikk støtte fra Norsk kulturråd  i 2012 for digitalt å tilrettelegge kilder til samisk samtidshistorie. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med DigForsk AS.

- Støtte til joikeprosjekt
Norsk kulturråd  tildelte i 2012 støtte til Samisk arkiv for å etablere et digitalt lydarkiv for joik. Etableringen gjennomføres i samarbeid med DigForsk AS og Samiske joikeres forening.

2011
- Digitalisering av slakteriarkiv
Norsk kulturråd  bevilget i 2011 midler til digitalisering (skanning) av arkivet etter AL Kautokeino Produksjonslag/ AL Reinslakteriet. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med DigForsk AS.

Prošeavttat

2015
Sámi sátnefriddjavuohta ja servodatdoaibma
Kulturráđđi lea juolludan Várdobáiki sámi govddašii prošeaktaruđaid 3-jáhkai  prošektii  Sámi sátnefriddjavuohta ja servodatdoaibma. Prošeakta gálgá skal dokumenteret, čalmmustahttit, seailluhit ja gaskkustit lahka politihkalaš ja kultuvrralaš vássánáigi Davvi Norlándas ja Lulli Romssas. Sámi Arkiiva lea mielde prošeavttas.

2013-2016
Sámi kulturárbi digitaliseren (DIGSAM)
Sámi Arkiiva oassalasta NIKU-prošeavttas mas ulbmi lea gávdnat daid stuorámus hástalusaid Sámi kulturárbi digitaliseren oktavuođas. DIGSAM-prošeávtas sisttisdoallá gáskosteapmi ja mo sáhte háhkat arvut sámi diehtojuohkinservodagas.

2014
- Báhtaranmuittut
Mearrasámi diehtoguovddáš dáhttu čoaggit duođaštusaid olbmuid muitalusain 2. máilmmisoađátgis. Muitalusat galget čájehuvvot neahttasiidduin. Sámi Arkiiva lea mielde prošeavttas.

- Finnmárkkuarkiivvat
Finnmárkkuarkiivvat lea arkiivafágalaš fierpmádat ásahusaide ja organisašuvnnaide mat seailluhit arkiivamateriála Finnmárkkus. Finnmárkogiisá lea oktasaš arkiivakataloga priváhtaarkiivade fylkkas. Katalogas gávdnojit buot dat birrasii 1000 iešguđetge priváhtaarkiivat maid Finnmárkkuarkiivat oktasaččat eaiggáduššet ja maid leat deponeren fylkkas. Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit

- Govvenprošeakta
Norgga dutkanráđđi lea juolludan Bergen Universitehtii prošeaktaruđaid govvenprošektii: Negotiating History: Photography in Sámi Culture. Sámi Arkiiva lea mielde prošeavttas.

2013
- Electronic Memory of the Arctic: Digitized History and Culture has been designed to accumulate, digitalize, preserve and provide free access to the cultural and historical resources related to the circumpolar world, currently stored in different formats in national libraries, archives, museums and private collections.

“Jienat” – Sámi Instituhtta árbi 
Doarjja digitaliserenprošektii. Norgga Kulturáđđi lea juolludan doarjaga Sámi Arkiivii mainna galget digitaliseret ovddeš Sámi Instituhta jietnabáttiid. Ulbmil prošeavttain  lea digitaliserema bokte ásahit arena dutkanbohtosiid gaskkusteapmái. Prošeakta čađahuvvo ovttasbargguin DigForsk AS´ain.

2012
-  Dálaáigásaš gáldut 
Norgga Kulturáđđi lea jagi 2012 juollodan doarjaga Sámi Arkiivii mainna galget  rahkadit digitálalaš gáldut dáláigasaš sámi historjja birra. Prošeakta čađahuvvo ovttasbargguin DigForsk AS´ain.

- Doarjja juoiganprošektii 
Norgga Kulturáđđi lea jagi 2012 juolludan doarjaga Sámi Arkiivii hukset digitála juoiganárkiiva. Prošeakta čađahuvvo ovttasbargguin DigForsk AS ja Juoigiid Serviin.

2011
Njuovahaga arkiiva digitalisere
Norgga Kulturáđđi lea jagi 2011 juollodan doarjaga Sámi Arkiivii mainna galget Guovdageainnu ovddeš boazonjuovahaga fitnodatarkiiva AL Kautokeino Produksjonslag/ AL Reinslakteriet digitaliseret. Prošeakta lea čađahuvvon ovttasbargguin DigForsk AS´ain.