Riksarkivets organisasjon

Riksarkivet er inndelt i fem avdelingar, kvar med ein avdelingsdirektør som leiar. Vidare har Riksarkivet ein stab for koordinering av fellesoppgåver med fungerende stabsdirektør Helga Hjort som leiar og ein informasjonsstab leia av kommunikasjonsdirektør Trine Melgård. Begge leiarane sorterer direkte under Riksarkivaren. Også stabssjef Guri Kaspara Lande sorterer direkte under Riksarkivaren. Avdelingsdirektørane, regiondirektør, stabssjef og kommunikasjonssjef er etaten si toppleiing saman med riksarkivar Inga Bolstad.

Bevarings- og tilsynsavdelinga

Avdelinga har ansvaret for kontakt med arkivskaparar i offentleg og privat sektor og samarbeider også med arkivinstitusjonar utanfor Arkivverket. Avdelinga fører tilsyn med arkivarbeidet i offentleg forvaltning og syter for at dei statlege arkivskaparane har ordna arkivet og gjort bevarings- og kassasjonvurderingar før materialet blir avlevert til Arkivverket. Vidare mottak av elektroniske arkiv, etatsansvar for elektroniske arkiv og samordning av arbeidet på dette feltet. I tillegg har avdelinga depotfunksjonar for privatarkiv. Avdelinga har fire seksjonar. Leiar er fungerende avdelingsdirektør Vilde Ronge.

Seksjon for elektronisk arkivdanning (Elark-seksjonen)

Seksjonen har ansvaret for standardisering av elektronisk arkivdanning i offentleg forvalting. Ein viktig del av arbeidet er tilsyn med arkivdanninga i statsforvaltninga og fagleg rettleiing og støtte i spørsmål om elektroniske arkiv. Seksjonen har også ansvaret for rett avlevering av elektroniske arkiv og har hovudansvar for elektronisk arkivdanning i kommunal sektor. Leiar for seksjonen er underdirektør Tor Anton Gaarder.

Seksjon for bevaring og kassasjon

Seksjonen har ansvaret for å utarbeide strategi, metodikk og prinsipp for Riksarkivaren sitt arbeid med bevaring og kassasjon av offentlege arkiv. Seksjonen utarbeider generelle kassasjonsreglar og godkjenner dessutan framlegg til vedtak og planar for bevaring og kassasjon. Vidare koordinerer seksjonen tilsynet med arkivarbeidet i kommunal sektor og fører tilsyn med offentlege arkivlokale. Seksjonen samordnar avleveringa av papirarkiv til statsarkiva og har også anna arkivfagleg arbeid som gjeld kommunane. Fungerende leiar for seksjonen er underdirektør Tor Anton Gaarder.

Seksjon for privatarkiv

Seksjonen har ansvaret for Riksarkivaren sitt arbeid med privatarkiv, det vil seie arkiv etter private føretak, organisasjonar og enkeltpersonar. Arbeidet omfattar utval, avlevering og katalogisering av privatarkivmateriale. Seksjonen har også ansvar for å samordne privatarkivarbeidet i og utanfor etaten. Leiar for seksjonen er underdirektør Sigrun Rasmussen.

Seksjon for digitalt depot

Seksjonen har ansvaret for å ta vare på, beskrive og presentere digitalt skapt arkivmateriale og legge til rette for bruk. Seksjonen skal også utvikle metodar og system for mottakskontroll og testing av digitalt skapt materiale. Underdirektør Ole Myhre Hansen er leiar for seksjonen.

Depotavdelinga

Avdelinga har ansvaret for å ta vare på og katalogisere arkivmateriale som er avlevert til Riksarkivet. Vidare digitalisering, tilgjengeleggjering og vedlikehald av digitalisert og digitalt skapt arkivmateriale, utvikling av prinsipp og system for standardisert kataloginformasjon om arkiv og dessutan arbeid med nettkatalogar.  Avdelinga har fire seksjonar. Avdelingsdirektør Ole Gausdal leier avdelinga.

Seksjon for avlevering og arkivbeskriving

Seksjonen har ansvar for avleveringsprosessen knytt til mottak av nye avleveringar av papirarkiv frå forvaltninga, og for kvalitetssikring av arkivinformasjonen i registreringssystemet Asta. Seksjonen er sentral i utviklinga av metodar og system for standardisert arkivinformasjon i Arkivverket sine nettkatalogar. Seksjonen har og eit overordna ansvar for magasinstyringa i riksarkivbygningen og for tilbringartenesta knytt til drifta av lesesalen i Riksarkivet. Leiar for seksjonen er underdirektør Stian Norli.

Seksjon for bestandsforvaltning

Seksjonen har ansvar for å ta vare på dei sentralstatlege arkiva frå 1814 og fram til i dag. Seksjonen har eit overordna ansvar for bestandsforvaltning i vid forstand, slik som kvalitetsheving av kataloginformasjon, ivaretaking av særskilte brukarinteresser, og formidlingsretta verksemd. Ei viktig oppgåve i seksjonen er ordning og katalogisering av arkiv som framleis er uordna og dermed utilgjengelege for Riksarkivet sine brukarar. Leiar for seksjonen er underdirektør Linda Holmås.

Seksjon for digitalisering og konservering

Seksjonen har ansvaret for å digitalisere papirarkivmateriale og andre analoge media for publisering på nettet, konservering og restaurering av papirmateriale og fototenester. Leiar for seksjonen er underdirektør Synne Stavheim.

Seksjon for digital tilgjengeleggjering

Seksjonen har ansvar for å gjere digitalt skapt og digitalisert arkivmateriale tilgjengeleg. Den skal  utvikle kravspesifikasjonar for brukartenester i Digitalarkivet og arbeidet omfattar dessutan arkivmateriale som ikkje kan gjerast ope tilgjengeleg pga. sensitivt innhald. Seksjonen skal også legge til rette for indeksering av digitalisert materiale, og betre kvaliteten på transkribert materiale. Prosjektet Det norske folk i 1814 er også plassert i seksjonen. Leiar for seksjonen er underdirektør Anette Clausen.

Publikumsavdelinga

Avdelinga har ansvaret for Riksarkivet sine publikumstenester slik som sakshandsaming av førespurnader, publikumstenester på staden og ulike former for informasjonsarbeid om arkiv og bruken av arkiv. Avdelinga har også depotansvaret for arkiv frå tida før 1814 og utgir vitskaplege kjeldepublikasjonar. Avdelinga har fire seksjonar. Avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard er leiar for avdelinga.

Seksjon for brukartenester

Seksjonen har ansvaret for å hjelpe Riksarkivet sine brukarar med sakshandsaming, arkivundersøkingar, spørsmål om tilgang til materiale som det gjeld innsynsrestriksjonar for og rettleiing i bruk av arkiv. Leiar for seksjonen er underdirektør Erland Pettersen.

Seksjon for formidling

Seksjonen informerer om Riksarkivet sitt arkivmateriale ved arrangement av ulike slag, utstillingar,  publikasjonar, og presentasjonar på nettet. Seksjonen har også brukarretta kontaktverksemd. Riksarkivet sitt bibliotek høyrer med til seksjonen. Leiar for seksjonen er underdirektør Bård Alsvik.

Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlingar

Seksjonen har ansvaret for å ta vare på og informere om arkivmaterialet frå tida før 1814 og syter også for alle publikumstenestene for dette materialet. Seksjonen har i tillegg depotansvar for ein del spesialsamlingar. Fungerende leiar for seksjonen er underdirektør Eli Fure.

Seksjon for kjeldeutgivelse

Seksjonen har ansvaret for publisering av vitskaplege kjeldeutgåver. Utgivararbeidet skjer i samarbeid med ein ekstern kommisjon, Kjeldeskriftkommisjonen, som står for prioritering av publikasjonane. Leiar for seksjonen er underdirektør Mette Gismerøy Ekker.

Administrasjonsavdelinga

Avdelinga har ansvaret for dei administrative oppgåvene i Riksarkivet og har dessutan overordna ansvar for administrasjonen i heile Arkivverket. Avdelingsdirektør Inger Messmer er leiar for avdelinga.

Personalseksjonen

Seksjonen har det administrative ansvaret for personalsakene og utforming og vedlikehald av etaten sitt personalreglement. Seksjonen gjer sitt for at Arkivverket til eikvar tid skal ha ein god personalpolitikk. Leiar for seksjonen er personalsjef Anne Størseth.

Økonomiseksjonen

Seksjonen har det økonomifaglege etatsansvaret i Arkivverket, medrekna rekneskaps- og lønnsfunksjonen, arbeid med budsjett og budsjettoppfølging, økonomirapportering til departementet, samt økonomifagleg stønad til leiarar og medarbeidarar i heile etaten. Leiar for seksjonen er økonomisjef Morten Riiser.

Seksjon for drift og tryggleik

Seksjonen har ansvar for samfunnstryggleik og beredskap i den landsdekkande etaten Arkivverket. Seksjonen har, i samarbeid med Statsbygg, ansvar for drift av riksarkivbygningen ved Sognsvann og skal gi retningslinjer og råd til resten av etaten når det gjeld drift og utvikling av bygg. Leiar for seksjonen er underdirektør Jonette Øyen.

Arkivseksjonen

Seksjonen har ansvaret for den interne arkivdanninga i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo og syter for at Arkivverket handsamar eiga arkivdanning og eigne arkiv i samsvar med lov og forskrift. Leiar for seksjonen er arkivleiar Hanne Husby.

IT-avdelinga

Avdelinga har ansvaret for IT-systema i heile Arkivverket. Avdelingsdirektør Odd Ingebretsen er leiar for avdelinga.

Fagdag_geodatabaser_program