I Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo kan du bruke unikt og uerstattelig arkivmateriale. Lesesalen er også felles arbeidsplass for mange. Derfor er det nødvendig å ha regler som verner om arkivmaterialet og sikrer gode arbeidsforhold for alle.

Lesesalsreglement

Gjeldende fra 01.07.2014.

1. Opphold i bygningen

 • Lesesalsgjester skal henvende seg i resepsjonen for registrering både når de kommer til bygningen og når de forlater den.
 • Ved første gangs besøk skal lesesalsgjesten få utstedt et adgangskort, som vises ved senere besøk. Adgangskortet utstedes etter fremvisning av gyldig legitimasjon.
 • Dokumentmapper, større håndvesker, plastposer og lignende skal innleveres i resepsjonen.
 • Kun notater, pc og annet arbeidsmateriell kan tas med inn på lesesalen. Resepsjonsvakten har adgang til å kontrollere dette ved utpassering. Gjesten må si fra til vakten dersom dokumenter som kan forveksles med arkivsaker blir brakt med til lesesalen. Yttertøy skal henges i garderoben, der det finnes låsbare skap.
 • Lesesalsgjester har adgang til vestibyle, utstillingsavdeling, veiledningsareal og lesesal, foruten til kantinen. Dersom de ønsker å komme i kontakt med personale andre steder i bygningen, må de henvende seg i veiledningsskranken eller resepsjonen.
 • Gjester kan ta med medbrakt mat og drikke til kantinen. Det er ikke tillatt å ta med mat og drikke til lesesalen eller skrankeområdet.
 • Det skal være stille på lesesalen. Vis hensyn ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Lyden på mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler skal være slått av, også i veiledningsarealet utenfor lesesalen.
 • Lesesalen er kameraovervåket.

2. Utlån til lesesalen

 • Arkivsaker til bruk på lesesalen bestilles på www.arkivportalen.no . Arkivmateriale som ikke ligger i Arkivportalen kan bestilles på blankett i veiledningsskranken. Skrankevakten yter hjelp og gir veiledning. Lesesalsvakten tildeler lesesalsplass.
 • Personalet i biblioteksskranken gir veiledning om trykt litteratur og mottar bestillinger på bøker. Det er en særskilt blankett for bestilling av bøker. Det er ikke anledning til å låne bøker hjem.
 • Bestilte arkivsaker og bøker blir brakt til lesesalsplassen. Etter bruk skal gjesten selv innlevere materialet til lesesalsinspektøren, som krysser av for innleveringen på bestillingsblanketten. Annen kvittering blir ikke gitt. Materialet kan på anmodning reserveres i inntil en uke.
 • Bruk av kopiert arkivmateriale m.v. (innbundne papirkopier, mikrofilmer og mikrofilmkort) skjer i samsvar med anvisning fra lesesalsinspektøren. Trykte bøker oppstilt på lesesalen skal publikum ta fram og sette på plass selv.

3. Bruk av arkivsaker

 • Arkivsaker skal behandles varsomt. De må ikke brukes som skriveunderlag, og det må ikke settes merker i dem.
 • Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivsakene. Arkivsakene kan bare tas med bort fra den anviste plassen dersom man trenger hjelp i veiledningsskranken i forbindelse med innholdet eller hvis materialet er godkjent for avfotografering på fotorigg. Lesesalsinspektøren må da bli underrettet.
 • Arkivsaker må ikke komme i uorden. Det er bare tillatt å ha et begrenset antall protokoller eller esker på arbeidsbordet samtidig. Bare én eske eller pakke kan åpnes om gangen. Rekkefølgen av innholdet må ikke endres. Dette gjelder også ved bestilling av kopier. Gjesten melder fra til lesesalsinspektøren dersom saker er i uorden.
 • Vis respekt for det som er skrevet. Notér alltid hvor opplysningene blir hentet fra. Gjester som får adgang til taushetsbelagt materiale, har selv taushetsplikt. 

4. Bestilling av kopier og fotografering

Publikum kan avfotografere arkivmateriale med egen skanner eller eget digitalkamera. Egne fotorigger finnes på lesesalen til dette formålet. Ved bruk av eget kamera må blits ikke benyttes. Det er en forutsetning at materialet er i en slik forfatning at det tåler denne belastningen. Dette avgjøres av arkivpersonalet. Fotografier, kart, og dokumenter skrevet på pergament er eksempler på materiale som ikke tillates fotografert eller skannet på lesesalen. Protokoller tillates heller ikke skannet.

For bestilling av kopier, se særskilt veiledning .

5. Bruk av lesesalsplass

Lesesalsplassene er til bruk for besøkende som benytter arkiv- og bibliotekmateriale. Plass kan ikke reserveres. Lesesalsvakten anviser plass. 

6. Overtredelse av bestemmelsene

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan man bli nektet adgang til lesesalen. Tyveri og skadeverk blir anmeldt.