mottok Arkivverket et oppdragsbrev fra Kulturdepartementet den 18. april. Her ber Kulturdepartementet Riksarkivaren om å gå videre med omorganiseringen.

 – Ved å samarbeide enda bedre med de ansattes fagforeninger har jeg stor tro på at vi skal få det til denne gangen. Vi skal ta oss tid til å gjøre nødvendige utredninger og vi skal gå i dybden på relevante problemstillinger. I samarbeid med foreningene skal vi gjøre det vi må for å finne den løsningen som gagner våre brukere og vårt samfunnsoppdrag best, sier riksarkivar Inga Bolstad.

En ny arbeidsgruppe for er etablert. Arbeidsgruppen består av representanter for statsarkivene (50 prosent) og Riksarkivet (50 prosent) og gjennomfører utredninger og oppgaver som vil gi svar på hvilken løsning for ny struktur som er best for Arkivverket. 

 – Tidligere arbeid i omorganiseringsprosessen tas med videre. Det viktige for meg nå er å finne den beste løsningen for organisasjonen, sier Bolstad.

Forslag til ny struktur blir etter planen lagt fram medio juni, med forhandlinger i juni måned. 

Hvorfor er en ny struktur så viktig for Arkivverket?

– Jeg kan ikke få sagt sterkt nok hvor viktig en riktig organisering er for en etat som vår. Vi er i en alvorlig situasjon der vi ikke leverer på mange av våre viktigste kjerneoppgaver. Her tenker jeg ikke bare på alle uløste oppgaver knyttet til digitalisering, bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapte arkiver. Jeg tenker også på vårt sårt tiltrengte fellesmagasin, og gode løsninger for de enorme mengdene med papirarkiver ute i forvaltningen og hos private som fremdeles venter på en avklaring. Jeg mener vi lider under dagens struktur. Vi er for fragmentert, vi fremstår ikke samlet og taler ikke med én stemme. Arkivverket skal være orientert mot brukerne våre og de tjenester vi skal levere. Vi må være helhetlig organisert og oppleves som én etat. Da må vi ha tydelige styringslinjer, god ansvars- og rollefordeling og effektive arbeidsprosesser, sier Bolstad.

Kulturdepartementet har bedt om status for det videre arbeidet med organisasjonsendring i Arkivverket innen 15. august d.å.


Bakgrunn:

Stortinget behandlet torsdag 14. april Familie- og kulturkomiteens innstilling (Innst. 204 S (12015-2016) angående omorganiseringen i Arkivverket. Innstillingen viser komiteens behandling av Senterpartiets representantforslag (Dokument 8: 16 S (2015-2016) som ble innlevert 8. november 2015. Det gikk ut på at Stortinget skulle be regjeringen om å opprettholde og styrke de åtte regionale statsarkivene som egne institusjoner, og at Stortinget skulle bli orientert hvis det ble foreslått endringer i organiseringen av Arkivverket.

Stortinget gav ikke sin tilslutning til forslaget, og med dette er den politiske behandlingen av saken ferdigbehandlet.

Les mer om dette: Stortingets behandling av Familie- og kulturkomiteens innstilling