Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommuner og kommunale arkiver skapt etter 1950 gjøres gjeldende fra 1. februar 2014. Bestemmelsene inngår som kapittel IV i Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiv (forskrift av 1.12.1999 nr 1566). Fra 1. februar oppheves kapittel IV og V i samme forskrift.

Til den nye forskriften om bevaring og kassasjon av fylkeskommunalt og kommunalt arkivmateriale.