Til sammen ble 139 høringsinstanser invitert til komme med en uttalelse. Av disse svarte 65, hvorav 47 hadde kommentarer og 18 leverte høringssvar uten kommentarer.

Høringsinstansene er delt i synet på høringsforslaget. Flertallet er i hovedsak positive, mens en del stiller seg kritiske til hele eller deler av forslaget. Innvendingene er hovedsakelig rettet mot at bestemmelsene vil være vanskelig og ressurskrevende å gjennomføre i praksis. 

Vi har denne planen for videre arbeid med ferdigstilling av fellesbestemmelsene:

  • Bevarings- og kassasjonsreglene ferdigstilles i løpet av 2014 med sikte på iverksetting rundt årsskiftet 2014/15. Dette innebærer en gjennomgang av kommentarer, supplerende kartlegging der det er behov for det og innarbeiding av relevante innspill, samt fremlegging for Kulturdepartementet. 
  • Så snart bevarings- og kassasjonsreglene er ferdigstilte, setter Riksarkivet i gang et arbeid med å lage en veiledning. Denne skal foreligge innen utgangen av 1. halvår 2015.

Les mer om høringen og høringssvarene.