Vi har mottatt 64 eksterne høringssvar. Mange kommuner har avgitt høringssvar i felleskap med andre kommuner eller sammen med en kommunal depotinstitusjon, slik at det totale antallet høringsinstanser som har avgitt høringssvar er nesten det dobbelte.
Vi har mottatt mange grundige og gjennomarbeidede høringssvar. Flere høringsinstanser har drøftet problemstillingene med faginstansene i den respektive kommunen eller fylkeskommunen. Les oppsummeringen her.

Riksarkivet gjennomgår nå kommentarene som gjelder enkeltparagrafer i den fagspesifikke delen av regelverket. Det vurderes også om strukturen kan forenkles noe, slik at regelverket fremstår som mer overordnet. Dette arbeidet forventes avsluttet i september/oktober.

Flere høringsinstanser har etterlyst tiltak for å implementere regelverket. Det har også kommet innspill om behov for revisjon av regelverket med tilbakevirkende kraft. Riksarkivaren vil i regi av SAMDOK-prosjektet opprette en arbeidsgruppe med deltagere fra Arkivverket, og kommunal sektor, KS med flere. Arbeidsgruppen skal vurdere egnede implementeringstiltak, behovet for revisjon og utarbeiding av en veiledning med mer vil bli viktige oppgaver for arbeidsgruppen.