Arbeidet med innsamling og oppbevaring organiseres på forskjellig måte fra sted til sted.
Dette er selvsagt helt greit, bare materialet blir tatt vare på og behandlet på faglig forsvarlig måte. Vi viser her til den veiledningen vi har gjort tilgjengelig. De som trenger ytterligere veiledning eller bistand, kan henvende seg til nærmeste statsarkiv. Statsarkivene har også
tatt initiativ til innsamling og stått for koordinering av arbeidet mange steder.

Men hva skal så skje med materialet? Hvor skal det oppbevares og hvem skal ha ansvaret for det? Og hvordan skal det gjøres tilgjengelig? Disse spørsmålene er det ikke tatt stilling til ennå. Riksarkivaren vil drøfte spørsmålet med arkivinstitusjoner rundt omkring i landet før vi trekker endelige konklusjoner om vår holdning. Vi vil legge til grunn for vurderingen at dette er minner fra en nasjonal tragedie, samtidig som den har lokale aspekter.  Hensynet til ulike brukerinteresser må også tillegges vekt.

Inntil videre foreslår vi følgende ordning:

  • De kommuner som ønsker å ta vare på materialet selv, og som kan gjøre i tråd med den veiledningen som er gitt, ber vi inntil videre å beholde materialet.
  • De som ønsker å levere materialet til Arkivverket, ber vi ta kontakt med nærmeste statsarkiv. Hvis en kommunal, interkommunal eller fylkeskommunal arkivinstitusjon er nærmere, går vi ut fra at også disse vil ta imot slikt materiale.
  • Det er også anledning til å levere materiale direkte til Riksarkivet.

Lykke til med arbeidet!
Ivar Fonnes
riksarkivar