Organisasjonsstrukturen som nå legges frem er basert på helhetlig styring og oppgaveløsning gjennomgående i hele etaten.

Organisasjonsstrukturen som nå legges frem er basert på helhetlig styring og oppgaveløsning gjennomgående i hele etaten.

Føringer

Forslaget som nå legges frem er basert på føringer fra Kulturdepartementet, herunder; ”Kulturdepartementet legger til grunn at statsarkivene opprettholdes og at statsarkivar beholdes som tittel. Statsarkivene skal spesialiseres ved å få overført nasjonale oppgaver fra Riksarkivet.”

Utredninger

Videre foreligger det analyser innenfor områder som var viktige i forrige runde av omorganiseringsprosessen, som tilsyn, privatarkiv, stedlig ledelse og organisering av de største avdelingene Depot og Publikum. En konsekvens er at organisasjonsstrukturen på seksjonsnivå (nivå 3) er endret.

Prinsipper

Organisasjonsstrukturen som nå legges frem er basert på helhetlig styring og oppgaveløsning gjennomgående i hele etaten. Fagkompetansen skal samles for å styrke fagseksjonene slik at brukerne opplever bedre og enhetlige tjenester. Strukturen er tilrettelagt slik at statsarkivene skal ha nasjonale oppgaver og den nye statsarkivarrollen er stedsansvarlig på det enkelte statsarkiv. Regional kunnskap og regionalt samarbeid skal ivaretas. Det viktigste virkemiddelet for å lykkes med dette er gode arbeidsprosesser på tvers av seksjoner. Det legges til rette for at Statsarkivene bygges opp over tid med spesialiserte fagmiljøer i regionene.

Prosess og videre fremdrift

Fagforeningene har fremmet sine forslag underveis i prosessen. Forslaget som nå foreligger skal forhandles i dialog med fagorganisasjonene. Tentativ dato for formell forhandling er 30.juni. Parallelt arbeider en intern arbeidsgruppe med videre utredninger. Det er gjennomført møte med ekstern referansegruppe for prosjektet og Arkivverkets brukerråd hvor forslaget til struktur har vært gjennomgått. Hvis det oppnås enighet mellom partene, vil det legges et løp for innplasseringer og iverksettelse utover høsten 2016.