Arkivverkets viktigste oppgaver

  • Ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter
  • Gjøre materialet tilgjengelig for bruk
  • Føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene
  • Bidra til at private arkiver blir tatt vare på

Riksarkivarens myndighet er hjemlet i arkivloven.

Arkivverket oppbevarer nærmere 270 000 hyllemeter (2013) med arkivmateriale. Aller eldst er fragmenter fra før år 1000, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt. Her finnes sentrale kilder for så vel Norgeshistorien som for lokalhistorie. Vi har også materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis. Riksarkivet og alle statsarkivene har lesesaler der folk kan bruke våre arkivsaker.

En del av våre dokumenter er nasjonale skatter i form av diplomer tilbake til 1100-tallet, vakre kart og skjellsettende dokumenter i vår nyere historie. Arkivverket kan med rette kalles nasjonens kollektive hukommelse.

Arkivverket ble 100 år som etat i 2004.

Strategi


Se filmen om Arkivverket (velg eventuelt norsk eller engelsk tekst etter filmen har startet):Tekst til arkivfilmen som html.I nåtid og framtid

Vår jobb er å sikre at arkivmaterialet blir håndtert og oppbevart forsvarlig før det avleveres til oss. Deretter skal vi sikre at det blir forsvarlig oppbevart og håndtert i uoverskuelig framtid.

Hva oppbevares hvor?

Riksarkivet oppbevarer arkivene etter sentrale statlige myndigheter og andre landsomfattende embeter og institusjoner. I tillegg oppbevarer Riksarkivet en rekke private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Statsarkivene oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter og dessuten private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Det finnes statsarkiv i Hamar, Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Samisk arkiv, som tar vare på kildemateriale til Samisk historie, holder til i Kautokeino.

Digitalt arkivmateriale

I Arkivverket finner du også Digitalarkivet, som er Arkivverkets kanal for å publisere digitalt arkivmateriale i bilde-, tekst- og databaseformat.

Egne publikasjoner

Arkivmagasinet informerer om den virksomheten som Arkivverket, dvs. Riksarkivet og de åtte statsarkivene, driver, og om det store og mangfoldige arkivmaterialet vi forvalter. Fra 1991 har hvert nummer vært konsentrert om et hovedtema. I tillegg inneholder hvert nummer alltid aktualitetsstoff, omtale av nye kataloger og avleveringer, bøker og utstillinger. Du kan bestille Arkivmagasinet Nettbutikken. Det er også mulig å laste ned alle utgaver fra og med nummer 1/2006.

Bergensposten er en årbok for Statsarkivet i Bergen. Årboka utkom for første gang i 1998. Hovedformålet er å presentere stoff om institusjonen, og fra institusjonen sine samlinger. I tillegg til å være trykt er årboka lagt ut på Internettet. Du kan bestille Bergensposten i Nettbutikken. Det er også mulig å laste ned Bergensposten i pdf-format.

Nordisk Arkivnytt er et felles nyhetsorgan for arkivverkene i de nordiske land dvs. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Tidsskriftet kommer ordinært med fire utgaver pr. år. De ansatte i de fem landenes statlige arkivverk får bladet gratis, mens øvrige interesserte kan tegne abonnement, som koster kr 150 pr. år. Abonnement kan tegnes via nettsidene til magasinet.