Her ser vi Nicolai Wergelands tegning av dattera Camilla ca. 1830 (riktignok etter at familien hadde flyttet fra Kristiansand).

Camilla Colletts dåpsinnførsel

Kirkebokas dåpsinnførsel 16. juni 1813 for Camilla Collett f. Wergeland. (Statsarkivet i Kristiansand, Kirkebok A3 (1778-1818) for Kristiansand, s. 677.)

Til høyre: Denne innførselen i kirkeboka for Kristiansand domkirke viser Camillas dåp. Av en eller annen grunn står ikke datoen for fødsel, men bare at hun var døpt 16. juni 1813 og at hun ble hjemmedøpt av faren.

Ministerialbok A3 (1778-1818) for Kristiansand, s. 677

Camillas foreldre var Alette Dorothea Thaulow og Nicolai Wergeland. Han var på den tiden residerende kapellan i Kristiansand domkirke. Den ene fadderen var barnets tante (morsøster) Sara, gift med rådmann Michael Glückstad. Den andre var jomfru Cathrine Olrog.  Den tredje var rådmann Christian Høyer. Den fjerde var prokurator Isaach Willoch. Og den femte var faren, altså Nicolai Wergeland. (Camillas foreldre var omgangsvenner med familiene Olrog, Høyer og Willoch.)

Flere av Camillas nære forfedre på morssiden hadde bodd i Kristiansand, og hun hadde mange onkler, tanter og søskenbarn der. Camilla Collett hadde altså sterke slektsrøtter i Kristiansand.

Dagen etter Camillas dåp kunne familien feire 5-årsdagen til Henrik Wergeland.

I Camilla Colletts erindringsbok "I de lange Nætter" (1862/63 "Første Nat") oppgir hun selv å være født 23. januar 1813.

Camilla Colletts fødested

Camilla Colletts fødested og barndomshjem i Dronningens gate i Kristiansand. Foto tatt 17. mai 1881. (Statsarkivet i Kristiansand.)

Samme sted forteller hun om erindringer fra barndommen i Kristiansand:

"Fra mine tidligste Barneaar i Christiansand har jeg endnu
de klareste Erindringer. Huset, vi beboede alene, Gaden uden-
for, hvor Græsset spirede saa smukt mellem Stenene. De smaa
Værelser med Kobberstik paa Væggene, den engelske Vugge
med den rare Kalesche over, og at Henrik engang skulde
vugge, medens Barnepigen gik ud, men vuggede mig ud paa
Gulvet (!). Ogsaa Kongsgaard og Bragdø, det deilige
Bragdø, hvor mine Tanter boede, mindes jeg saa tydelig, som
om jeg havde besøgt disse Steder igaar. Jeg følte allerede da
det forunderlig fortryllende ved Skjærgaardsnaturen, der er at
regne som et lyst, muntert, naivt Barneeventyr, mod Indlandets
storartede, overvældende, ofte pinlig længselsvækkende Skjøn-
hed."

Camilla bodde sammen med foreldre og søsken i det som i dag er Dronningens gate 21 i Kristiansand. Hun ble trolig født der. Se foto til høyre. Huset på bildet fra 1881 sto der i 1813, men gikk tapt i bybrannen i 1892.

Teater i Kristiansand 1816

Teateroppføringer i Kristiansand 4. kvartal 1816. (Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv D/0046, Det dramatiske Selskab, eske 4, Protokoll over stykker og rollefordeling 1811-1836.)

Høsten 1807 sto et nytt ”Comediehus” ferdig i Kristiansand. I direksjonen (styret) for Det dramatiske Selskab satt blant andre adjunkt ved Kristiansand katedralskole, Nicolai Wergeland, og rådmann Michael Glückstad. Sistnevnte var gift med Sara, søstera til Camillas mor, Alette. Fra 1809 til 1812 var Nicolai formann i selskapet. Medlemmene av selskapet besto for det meste av kvinner og menn fra embets- og kjøpmannsfamilier. Det ble framført et skuespill om lag en gang i måneden. Hvert medlem spilte vanligvis en rolle omtrent et par ganger i året. Mye av inntektene ved billettsalget gikk til de fattige i byen.

Dette husker Camilla ("Første Nat") fra et teaterbesøk i Kristiansand: 

"Min første Kunstnydelse, husker jeg, blev mig tildel,
engang min Tante Sara havde taget mig med i Teatret, hvor
der blev givet Kotzebues "Galningen". Teaterdilettanteriet var
netop dengang i sit Flor, og Privatteatret i Christiansand stod
navnlig i Ry for de mange udmerkede Talenter, som der pro-
ducerede sig. Jeg tør ikke dømme om denne Ting, jeg ved
kun, at jeg var i høi Grad satisficeret, at Illusionen var saa
fuldstændig, at jeg ikke kjendte min egen Moder, som spillede
deri, og den naaede sit høieste Punkt, da den Scene kom, hvor
Galningen springer ud af Vinduet. Jeg tænkte mig ikke mindre
end to Etager, gav et frygteligt Skrig og blev for denne utve-
tydige Anerkjendelse af deres Kunstnerevne belønnet med at
bringes ud og faa dygtig Skjend til. Altid et Bidrag til Scenens
Historie i min skuespilelskende Fødeby!"

Galningen, skrevet i 1811 av tyskeren August von Kotzebue (1761–1819), må Camilla ha sett 22. november 1816. Da var hun nesten 4 år. Se bildet til venstre om teaterstykket.

Teater i Kristiansand 1811

Teateroppføringer i Kristiansand 4. kvartal 1811. (Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv D/0046, Det dramatiske Selskab, eske 4, Protokoll over stykker og rollefordeling 1811-1836.)

I kirkeboka er altså dåpsbarnets fornavn skrevet "Jacobine Camilla". Jenta var for det første oppkalt etter mormora si, Jacobine Chrystie. Hun levde ennå i Kristiansand i 1813 og var enke etter by- og rådstueskriver i Kristiansand, Henrik Arnold Thaulow. For det andre var Camilla oppkalt etter en av moras roller på Kristiansands amatørteater. I bildet til høyre ser vi at madam Wergeland spilte Camilla i "Den hjemkomne Nabob" 29. november 1811. Alette må ha likt rollefiguren. Fem måneder senere ble hun gravid med Camilla.

Vi ser også at "Galningen" var satt opp 16. desember 1811, samme år som stykket ble skrevet.

De første årene ble jenta kalt for Bina. Sommeren 1817 flyttet familien fra Kristiansand til Eidsvoll, der Nicolai Wergeland var utnevnt til sogneprest. Under flyttereisen bestemte han at Bina fra da av skulle kalles Camilla. Dette forteller Camilla Collett om ("Første Nat"):

"Da kom hun i Døren med min yngste Broder paa Armen og
raabte til mig: Bina! Bina! Fader vinkede hende ned til
sig. Hun skal herefter ikke hede Bina, men vi vil kalde
hende ved hendes andet Døbenavn -- et Navn af en Rolle,
hvori Moder havde spillet med megen Bravour! Dette blev
sagt paa hans egne kategoriske Maade, der ikke fristede til Mod-
sigelse. Jeg følte straks et ubevidst Velbehag ved det nye Navn
og glemte aldrig at bringe det i Erindring, naar man tog feil.
Naar mine Søskende vilde ærgre mig, kaldte de mig ogsaa
Bina, indtil det forhadte Navn dog omsider døde hen. Nu,
enhver faar tænke om det, hvad han vil, jeg tror, at Navnet,
man faar i Daaben, ikke er uden en hemmelighedsfuld, ube-
vidst Indflydelse paa Individet."

Camilla Colletts lillebror Oscar Wergeland flyttet til Kristiansand i voksen alder, som den eneste av de fem søsknene, og ble boende der som offiser til sin død i 1895, samme år som Camilla Collett døde.

Mer om familien Wergeland i Kristiansand.