Sirkulære til biskopene om ed og valg i kirkene


Dokumentet nedenfor: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Udatert, trolig 19. februar 1814. Jnr. 210/14.

Christian Frederik ber nå folket avlegge ed om å hevde Norges selvstendighet. Dette skal skje i kirken. Bevis på at dette er gjort, skal signeres av embetsmenn og 12 av menighetens menn i kirken. Beviset skal sendes inn og oppbevares i ”Rigets Arkiv”.


Så kommer regenten med retningslinjer for valg av menn fra landdistriktene til riksforsamlingen: I kirken samme dag skal det velges to menn (i hvert sogn). De skal ta med seg adresse og fullmakt fra hvert sitt sogn og møtes et sted i amtet for å velge tre menn fra amtet til å være representanter på Eidsvoll. De tre skal ta med seg adressene og fullmaktene fra alle menighetene i amtet. Valgene skulle altså være indirekte.

Deretter kommer framgangsmåten for valgene i byene: I byer med flere menigheter skal det først velges to fra hver menighet, og så skal disse møtes for å velge én mann til å representere byen i riksforsamlingen. I hver av stiftsbyene Kristiania, Kristiansand og Trondheim skal det velges to menn til riksforsamlingen og i Bergen fire. Det skulle altså være indirekte valg i byene, men i byer med kun en menighet skulle valget være direkte. Også byrepresentantene skulle ta med seg adresser og fullmakter til Eidsvoll.