Folketellinga 1769

Den første folketellinga i Norge ble holdt i 1769. Den var numerisk. Navnelister finnes for noen steder i Norge, men ikke for Agder. Originalen oppbevares i Riksarkivet. Den er ikke mikrofilmet, men i 1980 utga Statistisk sentralbyrå hele materialet (NOS B 106).

Folketellinga for Halse og Farsund 1787

I arkivet for Amtmannen i Lister og Mandal i statsarkivet finnes oversikter over innbyggerne i Halse og i Farsund i 1787. For Halse har listene navn på hovedpersonene og antall barn, tjenestefolk og innerster. For Farsund er det navn på hovedpersonene og antall sønner, døtre, tjenestedrenger, tjenestepiker og innerster.

Folketellinga for Arendal 1787

I slutten av desember 1787 ble det holdt folketelling i Arendal by. I originalen står det "mandtall", men alle personer er telt – ikke bare voksne menn. Tellinga inneholder stort sett navn på alle personer i hver husstand, men hustruenes navn er dessverre ofte utelatt. Ellers opplyser tellinga om alder, yrke og diverse andre forhold. Tellinga ligger i Arendal byfogds arkiv i statsarkivet. Du finner en fotokopi på lesesalen vår.

Folketelling 1787

Folketelling 1787 for Arendal. (Statsarkivet i Kristiansand: Arendal byfogd.)

Her ser vi at det bodde en familie på seks personer i hus nr. 28. Den 14-årige dattera Sara hadde ikke gått på skole, men likevel forsto hun katekismen. Hun hadde berømmelse for å kunne forestå huset og passe på de tre søsknene sine og undervise dem i kristendom. Nils, 6 år, og Andrea, 2 år, hadde ikke gått på skole, men Anne, 9 år, hadde begynt.

Folketellinga for Arendal 1790-1791

I 1790 og 1791 er alle innbyggerne i Arendal by telt igjen. For noen av husene er det bare hovedpersonen som navngis, men i andre tilfeller står også barnas navn. Rubrikken for alder er utfylt i noen tilfeller. Ellers oppgis yrke. Tellinga ligger i Arendal byfogds arkiv i statsarkivet. Vi har fotokopi på lesesalen.

Folketellinga 1801

Folketellinga 1801 var den første landsomfattende, nominative tellinga. (Den ble også holdt i Danmark.) Originalen oppbevares i Riksarkivet. Den er skrevet av for hele landet og finnes på Digitalarkivet. Vi har også de maskinskrevne versjonene på mikrokort for Agder (og Telemark og Rogaland). I tillegg har vi fotokopi av originalene for hele Agder. Folketellinga 1801 mangler for Holt prestegjeld med sognene Holt, Dypvåg og Flosta og ladestedet Tvedestrand. Folketellinga 1801 for Arendal finnes også i et originalt eksemplar i Arendal byfogds arkiv i statsarkivet.

Folketellinga 1815

Det ble holdt landsomfattende folketellinger hvert tiende år i tida 1815-1855. For det meste er tellingene numeriske, men for noen steder finnes det personnavn. Tellinga i 1815 skulle holdes 30. april. For Arendal har tellinga personnavn, alder og yrke. Det finnes en original i Arendal byfogds arkiv i statsarkivet. Den er mikrofilmet. Det står en fotokopi på lesesalen vår. Også for Dypvåg og Flosta finnes navn, alder og yrke. Originalen for Flosta ligger i Dypvåg prestearkiv i statsarkivet. Originalen for Dypvåg finnes i Aust-Agder-Arkivet. Begge er mikrofilmet. Vi har også fotokopi på lesesalen. I Mandal prestearkiv ligger det liste med navn, alder og yrke for alle personer i Mandal med Halse og Harkmark. Listen er ikke mikrofilmet.

Folketellinga 1825

Folketellinga 1825 skulle holdes 27. november. Denne tellinga har personnavn for noen få steder på Agder. For Arendal har den personnavn, alder og yrke. Det finnes en original i Arendal byfogds arkiv i statsarkivet. Den er mikrofilmet. Vi har også en fotokopi på lesesalen. I den er det et alfabetisk etternavnregister.

Også for Borøy sogn i Dypvåg og Søndeled sogn i Risør finnes navn, alder og yrke. Originalene ligger i Aust-Agder-Arkivet og er mikrofilmet. I tillegg finner man navn, alder og yrke på noen personer i tellinga for Landvik og Eide sogn i Hommedal. Originalen ligger hos oss i Hommedal prestearkiv. Den er mikrofilmet.

I Hægebostad prestearkiv ligger det lister med personnavn og alder for hver gård i Hægebostad, Eiken og Fjotland.

Folketellinga 1835

I statsarkivets folketellingsarkiv finnes folketellinga 1835 for Risør, Tvedestrand, Arendal, Kristiansand, Mandal og Farsund. Den skulle foretas 29. november 1835. Tellinga inneholder ikke personnavn. Den består av skjemaer der hvert hus (matrikkelnummer) er oppført med følgende opplysninger: antall menn og kvinner i de forskjellige aldersgruppene, antall innenfor forskjellige yrkeskategorier, utsæd (f.eks. antall tønner poteter) og kreaturhold (antall hester, svin etc.). Dette var første gang at man skulle oppgi utsæd og kreaturhold i folketellingene. Innsamling av jordbruksopplysninger samtidig med folketelling fortsatte man med til og med folketellinga 1900.

I Arendal byfogds arkiv i statsarkivet finnes en original versjon av tellinga 29. november med personnavn, alder og yrke. Den er mikrofilmet. Det står en fotokopi på lesesalen vår. I Gjerstad prestearkiv i statsarkivet finnes en original versjon med personnavn, alder og yrke for Gjerstad og Vegårshei. Den er også mikrofilmet.

I Hægebostad prestearkiv ligger det lister med personnavn og alder for hver gård i Hægebostad og Fjotland.

Folketellinga 1845

Det finnes skjemaer for både byene og landdistriktene på Agder. Tellinga skulle foretas 31. desember 1845. Skjemaene finnes i original i statsarkivets folketellingsarkiv. Materialet inneholder stort sett samme type opplysninger som folketellinga 1835. For noen av prestegjeldene står navnet på hovedpersonen i husrubrikken. Tellinga for Arendal er foretatt 7.-8. januar 1846, det trykte skjemaet er ikke brukt, og følgende opplysninger finnes for hvert matrikkelnummer: personnavn, alder, sivilstand, kjønn, yrke og kreaturhold.

En original versjon av folketellinga for Arendal i januar 1846 ligger også i Arendal byfogds arkiv i statsarkivet. Den har personnavn, alder og yrke og er mikrofilmet. Det står en fotokopi på lesesalen vår. I Gjerstad prestearkiv i statsarkivet finnes en original versjon med personnavn, alder og yrke for Gjerstad og Vegårshei 1845. Den er også mikrofilmet. Det finnes også navn, alder og yrke i ei telling for Søndeled sogn i Risør. Originalen ligger i Aust-Agder-Arkivet og er mikrofilmet.

I Hægebostad prestearkiv ligger det lister med personnavn og alder for hver gård i Hægebostad og Eiken.

Folketellinga 1855

Tellinga skulle foretas 31. desember 1855. I statsarkivets folketellingsarkiv finnes det skjemaer for landdistriktene i Nedenes amt og for byene Risør, Arendal, Grimstad og Flekkefjord. For de andre stedene på Agder mangler det skjemaer i dette arkivet. Materialet inneholder stort sett samme type opplysninger som folketellinga 1835. I skjemaene for Arendal finnes navn, alder og yrke.

En original versjon av folketellinga 1855 for Arendal ligger også i Arendal byfogds arkiv i statsarkivet. Den har personnavn, alder og yrke og er mikrofilmet. På lesesalen vår står det en fotokopi hvor det er laget et alfabetisk etternavnregister. I Gjerstad prestearkiv i statsarkivet finnes originale versjoner med personnavn, alder og yrke for Gjerstad og Vegårshei 1855. De er mikrofilmet.

Folketellinga 1865

Det ble holdt nominativ folketelling 31.12.1865 i hele landet. Tellinga finnes i original i Riksarkivet. Den er også skrevet av for hele Agder og finnes på Digitalarkivet. I tillegg er originalene mikrofilmet. Mikrofilmene for Agder kan ses på lesesalen vår. Tellinga 1865 er den første landsomfattende tellinga som inneholder navn på fødested for hver person. Det finnes en original versjon av tellinga for Gjerstad i Gjerstad prestearkiv i statsarkivet.

Folketellinga 1870

Folketellinga 31.12.1870 ble holdt for byene i Norge og er nominativ. For Agder mangler tellinga for Farsund. Tellingsmaterialet finnes kun i original i Riksarkivet.

Folketellinga 1875

Tellinga 31.12.1875 har vi for hele Agder. Statsarkivet oppbevarer originalen i form av innbundne protokoller. Hele materialet er mikrofilmet. Statsarkivet har mikrofilmene. I tillegg til de innbundne listene over personer, finnes det hovedlister. Folketellinga er skrevet av for deler av Agder og finnes på Digitalarkivet.

For landdistriktene har vi laget alfabetiske etternavn- og gårdsnavnregistre med henvisning til sidetall i protokollene. For byene har vi alfabetisk etternavnregister og register på gatenavn og gatenummer. For Kristiansand har vi i tillegg et alfabetisk etter- og fornavnregister over alle personer med følgende etternavn: Abrahamsen, Andersen, Andreassen, Hansen, Nilsen, Olsen og Pedersen.

Merk at gateadressene som står i tellingsskjemaene ikke er de samme som i dag. Når det for eksempel står Kirkegt. 41 i Kristiansand, tilsvarer det dagens Kirkegt. 4.

Folketellinga 1875 over sjøfolk om bord på skip hjemmehørende i byene på Agder – i utenrikske og innenrikske havner – finnes i original i Riksarkivet, men vi har fotokopi. I 1865 ble sjøfolk telt på hjemstedet og regnet som midlertidig fraværende.

Folketellinga 1885

Denne tellinga skulle skje 31.12.1885 i alle byer og ladesteder. Tellinga finnes for følgende steder på Agder: Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord. Folketellinga for disse stedene er ikke mikrofilmet, men de er skrevet av og finnes på Digitalarkivet. Originalene ligger i statsarkivet. Skjemaene er ordnet etter gatenavn og gatenummer. Vi har et etternavnregister som man kan bruke hvis man ikke vet adressen til de personene man prøver å finne. Hvis man f.eks. slår opp i registeret på Hansen eller Espeland under en av byene, er det henvisning til alle de skjemaene som har personer med det navnet i vedkommende by.

Folketelling 1885

Folketelling 1885 Kristiansand. (Statsarkivet i Kristiansand)

Slik ser personskjemaet ut. Eksemplet viser Østre Strandgate 61 i Kristiansand, hvor Jørgen Løvland bodde sammen med kona og sønnen. Løvland var en av landets mest kjente rikspolitikere på begynnelsen av 1900-tallet.

Folketellinga 1891

Tellinga skulle skje 1.1.1891 i hele landet. Den oppbevares i Riksarkivet. Personsedlene for Agder er skannet og ligger på Digitalarkivet.

Folketellinga 1900

Det ble holdt folketelling 3.12.1900 i hele landet. Tellinga finnes i original i statsarkivene. Vi har tellinga for hele Agder. Den er også skrevet av og finnes på Digitalarkivet. På lesesalen vår står det en innbundet utskrift av Internett-versjonen for alle kommunene på Agder med alfabetiske for- og etternavnregistre. (I tillegg er originalene mikrofilmet, men vi har ikke mikrofilmene for Agder.) Merk at folketellinga 1900 har noen mangler for Agder:

-For Risør kjøpstad i Aust-Agder mangler 2 av 3 tellingskretser. De to som mangler, er midtre og søndre del av byen. Den nordre er bevart.

-For Sirdal herred i Vest-Agder mangler hele tellinga.

Folketellinga 1910

Folketellinga 1. desember 1910 er landsdekkende. Riksarkivet oppbevarer tellinga for hele landet. Den er skrevet av og finnes på Digitalarkivet. I denne tellinga finner man mange opplysninger om boligforholdene, for eksempel antall leiligheter i huset og antall rom i leiligheten. Fødselsdato oppgis for hver person, og man finner opplysninger om hjemvendte norsk-amerikanere og om arbeidsledige. Fra nå av ble det ikke lenger registrert jordbruksopplysninger i folketellingene. Personopplysningene er ført på felleslister for hver familie/hus/bruk.