Klassebilde fra 1900-01.

Klassebilde av skolekullet for 1900-01. Statens skogskole i Kongsberg: Fotografier rekke II, Klassebilder 2.

Skogskolen i Kongsberg startet sin virksomhet 15. januar 1876 og skulle utdanne skogfunksjonærer. Opprinnelig skulle skolen ta inn 12 elever i alderen 18 til 30 år. Kurset varte i 11 måneder hvor undervisningen i stor grad foregikk ute i marka. Elevene, som fikk tilnavnet ”skaukatter”, fikk undervisning i regning, landmåling og karttegning, plantelære, dyrelære, skogdrift av naturlig og kunstig skogsavl, skriving og regnskapsførsel og gjeldende lover om skog- og jaktvesenet.

Søketallet til skogskolen var de første årene varierende, men rundt 1900 økte antall søkere kraftig. I 1898 ble det opprettet en egen skogbruksavdeling ved Norges Landbrukshøgskole (NLH), og skogskolen ble også forskole til de som skulle gå denne linja. I 1966 gikk skogskolen over til å bli en ren forskole for NLH, og i 1990 ble skogskolen administrativt lagt under høgskolen. Skogskolen i Kongsberg ble nedlagt i 1999.

I arkivet til skogskolen finnes flere klassebilder. Bildet viser skolestyrer Hans Petter Werner Hall og assistenten C. Løvenskiold i forstvesenets uniformer med skolekullet for 1900-1901. Karakterprotokollen under gir en oversikt over hvilke elever som gikk da på skogskolen.

Oppslag i karakterprotokoll 1900-01

Karakterprotokoll fra 1900-01. Statens skogskole i Kongsberg: Eksamensprotokoll 1 (1876-1951)