Fotokopi av brev sendt fra Moe til fogden i Buskerud - s.2

Kopibok for Sigdal residerende
kapellani - Krødsherad sokneprestkontor,
kopibok nr 2 (1847-1881).

Jørgen Engebretsen Moe ble født i Hole i Buskerud 22. april 1813. Moe er først og fremst kjent for å samle og gi ut norske folkeeventyr sammen med Peter Christen Asbjørnsen. Jørgen Moe arbeidet også flere år som prest og i 1853 ble han utnevnt til kapellan i Sigdal med bolig i Krødsherad.

Han skal ha tatt prestekallet med stort alvor og i november 1853 sendte han brev til fogd Haaken Arnesen i Buskerud fogderi. Moe klaget her på at han en sen lørdag kveld hadde gått forbi gården Søndre Green hvor Svend Trulsen bodde. Her hørte han «hvad tidt og ofte der er at høre, Skrig og Skraal af berusede Menneskers Stemmer, blandet med Eder og Forbandelser».

På morgenen hadde Moe hadde vendt tilbake for å undersøke når festen hadde sluttet og festdeltakerne var da fortsatt samlet. Han mente at de hadde overtrådt sabbatlovgivningen og ba derfor fogden undersøke forholdet. Moe fortsatte som kapellan i Sigdal frem til 1863, da han ble sogneprest i Bragernes. Han endte sin geistlige karriere som biskop i Kristiansand, hvor han døde i mars 1882.