Fotokopi av kunngjøring fra Christian Frederik til det norske folk, 22. mai 1813

Christian Frederiks kunngjøring fra mai 1813.
Bratsberg len og amt: Brev fra stattholderen nr. 147 1812-1813

Da prins Christian Frederik ble utnevnt til stattholder i Norge ved kgl. reskript 11. mai 1813, var en avgjørende grunn å styrke den norske lojaliteten til kongen i København.

Få dager etter utnevnelsen sendte den nye stattholderen ut en egen kunngjøring der han appellerer til det norske folk at ved hjelp av ” Tro paa Forsynet og med freidigt Mod skal ---[vi] bevare gamle Norges Selvstændighed”.  Stillingen som stattholder innebar at nå var Christian Frederik den reelle leder i Norge på vegne av kongen.