Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Cappelens segl

Våpenskjold tegnet etter Diderik von Cappelens segl på Grunnloven av 17. mai 1814. Opphavsperson: Hans Cappelen

Diderik von Cappelen var kjøpmann, trelasthandler, skipsreder og brukseier i Skien. Rundt 1800 var han en av de største godseierne og forretningsmennene i Grenland. Ved riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var han Skien bys representant. Han sendte flere beretninger hjem til Skien om hva som foregikk på Eidsvoll og også en avskrift av et utkast til Grunnloven. I arkivet til Skien magistrat er flere av disse beretningene bevart.

Cappelen sluttet seg til unionspartiet på Eidsvoll, men skal ellers ikke ha gjort seg særlig bemerket under forhandlingene. Etter Eidsvoll førte Cappelen ikke noen politisk karriere. Han hadde imidlertid et stort sosialt og samfunnsmessig engasjement, og donerte blant annet penger til undervisning og fattige.

I beretningene som Cappelen sendte hjem får man innblikk i både små og store hendelser på Eidsvoll og uenigheter blant representantene. Den 17. mai underskrev presidentskapet ved Eidsvoll Grunnloven. Resten av de 112 representantene skal ha signert og beseglet Grunnloven 18. mai. Cappelen avslutter beretningen om 18. mai med at ” Constitutjonen, der skulde forelægges Regenten, [ble] underskreven og forseglet.” 17. mai hadde medlemmene ved riksforsamlingen, etter en del diskusjoner, også kongevalg. Den danske prinsen Christian Fredrik ble valgt til Norges konge med tittel Norges Konge, Prins til Danmark, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarksen og Oldenborg.

Fotokopi av dokument

Cappelens beretninger fra Eidvsoll. Skien magistrat, Ac - magistratssaker, eske 3

Den 19. mai tok den nye kongen imot tronen og oppløste riksforsamlingen. Cappelen beskriver det slik: ”Efterat Medlemmerne vare samlede, valgtes en Deputatjon for at møde Kongen ved Opgangen til Rigssalen. Dette skedte. Kongen kom strax og tog Plads paa Forhøiningen, hvor en forgyldt Stoel var anbragt. Bag ham og ved Siderne vare Regjeringsraadene, Grev Schmetlan, Biskoppene og Staben. Kongen begyndte: ”Normænd! Eders vigtige kald er fuldendt”, - skildrede derefter den udøvende Magt og Folkets Rettigheder, bevidnende sin varme Følelse for Folkets Kjærlighed, at vælge ham til Konge over en saa tro Nation – og føjede til: Jeg antager Constitutjonen. Han aflagde derpaa Eden: at regjere Kongeriget Norge efter dets Constitutjon og Love. – ”

Avskrift av beretningen fra Cappelen kan du laste ned her..