Lover

Innenfor helsesektoren finnes en rekke lover som er relevant for deler av aktiviteten hos Norsk helsearkiv. Det samme gjelder for generelle lover gjeldende for norsk statsforvaltning. Lovene nedenfor er det som i sterkest grad er bestemmende for Norsk helsearkiv.

Arkivloven 

Helseregisterloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Lov om etablering av Norsk helsearkiv

Helsearkivforskriften