Valen sjukehus Helse Fonna besøkt av Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv har besøkt Valen sjukehus

Norsk helsearkiv besøker helseforetakene.

Norsk helsearkiv fortsetter sine besøk til helseforetakene. I andre halvdel 2012 har vi blant annet besøkt Ålesund, Kirkenes, Molde, Kristiansund, Lillehammer og Førde.

Arkivbestanden generelt og pasientjournaler spesielt er det vi fokuserer på når vi besøker sykehusene. Vi ønsker også å få kartlagt organisasjonstilhørighet og organisasjonshistorikk for de enkelte virksomhetene. Andre tema som vi fokuserer på er elektroniske pasientjournaler og pasientadministrative systemer, grad av skanning, sak/administratativt arkiv, landsfunksjoner og sjeldne sykdommer.

Hvert sykehus vil forut for besøk fra Norsk helsearkiv motta et sett med spørsmål som vi håper å få belyst i løpet av besøkene. Besvarte spørsmål og rapport vil danne et av grunnlagene for avleveringsplan til Norsk helsearkiv. Videre oppfølging av besøkene gjøres i nært samarbeid med det gjeldende sykehus.

Norsk helsearkiv minner om at det enda ikke foreligger et regelverk for bevaring og kassasjon av pasientjournaler/pasientarkiver. Vi ber derfor helseforetakene om ikke å kassere arkivmateriale før et regelverk er på plass. Regelverk for bevaring og kassasjon vil bli utarbeidet når lov- og forskriftsarbeidet for Norsk helsearkiv er ferdigstilt.

I god tid før avlevering til Norsk helsearkiv starter, vil alle avleverende helseforetak få tilbud om kurs hvor tema vil være ordning og avlevering. Norsk helsearkiv kommer tilbake med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt.