Hent AS skal bygge Norsk helsearkiv på Tynset

En milepæl for Norsk helsearkiv var 22. juni 2012 da Stortinget vedtok ”Lov om endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv)”. Dermed er lovgrunnlaget for virksomheten avklart. Arbeidet med nødvendige forskrifter fortsetter i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, og Norsk helsearkiv deltar i dette arbeidet.

Statsbygg skal være byggherre for arkivbygget på Tynset. Anbudskonkurranse ble utlyst 4. juli 2012, og avsluttet 28. august 2012. Ferdigstillelse av arkivbygget på Tynset vil være senere enn det som tidligere har vært antydet. Hent AS var eneste tilbyder, og får totalentreprisen for byggingen. Første felles befaring av arkivtomta med representanter fra Statsbygg, Riksarkivaren og Hent AS ble foretatt i slutten av september. Beslutning om regulering av området hvor Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot skal ligge ble vedtatt i Tynset kommune 5. juni 2012.

Det er startet et arbeid for å etablere et undervisningstilbud i arkivkunnskap på Tynset. Undervisningen skal forestås av en høyskole.

Prosjektorganisasjonen har i første halvår besøkt ulike forskermiljøer som kan være potensielle framtidige brukere av Norsk helsearkiv. Formålet har vært å kartlegge antatte forventninger og behov i forskermiljøet. Kartleggingen er publisert i en egen rapport.