Bilde av Tynset kirke med Tronfjell i bakgrunn

Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset

Interimsorganisasjonen for Norsk helsearkiv har siden sommeren 2011 vært fulltallig med 9 ansatte. Det er etablert en intern styringsgruppe for organisasjonen med representanter fra arkivverket, og med Riksarkivaren som leder.

Delprosjektet IT er i ferd med å kartlegge helseforetakene når det gjelder elektroniske pasientjournalsystemer og andre relevante IT systemer med pasientinformasjon. Inkludert i dette arbeidet er også deltagelse i utforming av nasjonal standard for avlevering.

Arkivprosjektet driver omfattende kartlegging av arkivene rundt på helseforetakene. De steder som NOU-2006:5 foreslår å bevare alt av pasientjournaler prioriteres. Vårt hovedfokus er på arkivmengde og hvordan disse er registrert og oppbevart, samt forhold rundt administrative endringer som kan ha betydning for arkivenes proveniens.

I september 2011 besluttet Regjeringen at Arkivverkets sentraldepot skal samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. Det er derfor igangsatt en prosess med berørte parter om romprogram for de to institusjonene, og forslag til romprogram er oversendt Helse og Omsorgsdepartementet. Tynset kommune har allokert tomt som skal huse sentraldepot og helsearkiv, og reguleringsarbeidet er i gang. Det har vært gjennomført flere besøk til Tynset, og kontakt med rådmann og ordfører har vært i fokus. I tillegg til et godt samarbeid med kommunen er det etablert kontakt med Næringshagen på Tynset med tanke på mulig undervisningstilbud for framtidige ansatte ved Norsk helsearkiv.

Et ledd i arbeidet for å tilrettelegge hjemmelsgrunnlaget for Norsk helsearkiv er mindre endringer i Helseregisterloven. Disse endringsforslagene er sendt på høring med frist 1. november. I tillegg er det startet et arbeid med utarbeidelse av nye forskrifter (kassasjon, bevaring, helsearkivregister m.m.) som er nødvendige før oppstart på Tynset.