Forslag helsearkiv og sentraldepot (Lusparken arkitekter AS)

Forprosjekt for arkivbygget på Tynset er nå gjenstand for en prosess hvor man søker å kvalitetssikre styringsunderlaget samt kostnadsoverslag for det valgte prosjektalternativ før prosjektet legges frem til investeringsbeslutning i Stortinget (KS2).

Prosessen er dels en kontroll av om prosjektet er veldefinert med realistiske rammer, og dels skal analysen peke fremover ved å kartlegge de styringsmessige utfordringene i gjenstående faser av prosjektet. Slike prosesser er vanlig for prosjekter med en kostnadsramme over MNOK 750.

Dette innebærer at Arkivbygget ikke er med i forslag til statsbudsjett 2014. Bygget blir derfor forsinket i forhold til tidligere planer. Dette medfører at Norsk helsearkiv ikke kommer i drift sent på året 2016, men på et senere tidspunkt.