Statsbygg informerer om byggeprosess for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot Ledig stilling som Seniorrådgiver IT-prosjektet. Søknadsfrist 24.mai 2013  

Interimorganisasjonen for Norsk helsearkiv har avsluttet sitt andre hele driftsår. De viktigste fokusområdene har vært arkiv, IT, bygg, kompetanse på Tynset, pilotprosjekt, uttrekks- og regelverksarbeid. Arbeidet videreføres i 2013.

Arkivgruppen har i 2012 besøkt og kartlagt de fysiske arkivene ved følgende sykehus; Ahus, Førde, Gaustad, Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Levanger, Lillehammer, Lovisenberg, Molde, Ski, Skien, Stavanger, Stavern, St. Olav, Tønsberg, Tynset, Vor Frue hospital, Ålesund og Åsgård.

Norsk helsearkiv gjennomførte i 2012 et pilotprosjekt for arkivordning. I pilotarbeidet var formålet å finne hensiktsmessige prosedyrer for registrering av et utvalg av opplysninger fra pasientjournaler, samt å drive tidsstudier knyttet til ulike omfang av slik registrering. Pilotarbeidet har gitt et godt bakgrunnsmateriale for estimering av tidsbruk i forbindelse med ordning og registrering av fysiske arkiv.

IT-gruppen har etablert et test- og utviklingsmiljø, og utviklet en modul for testregistrering. I modulen inngår blant annet automatisk oppsalg i diagnosekodetabeller. Dette effektiviserer registreringsarbeidet.

Samme materialet som ble brukt i arkivordningspiloten vil bli benyttet i en pågående skanningspilot. Formålet med skanningspiloten å tidfeste arbeidet med klargjøring av materialet for skanning, og gjennomføre tester for høyvolum skanning av pasientjournaler. På samme måte som for arkivordningspiloten, er det ønskelig å identifisere tidsbesparende og rasjonelle arbeidsprosesser.

I løpet av året avsluttet Statsbygg anbudsprosessen for bygging av Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset. Hent AS var eneste tilbyder. Statsbygg og Hent AS har kommet langt i prosjekteringen av bygget. Oppstart av byggingen kan finne sted i 2014. Arkivdepotvirksomheten på Tynset vil bli Arkivverkets største virksomhet utenfor Oslo.

Høyskolen i Sør Trøndelag har etter anmodning fra Norsk helsearkiv og Riksarkivet gjennomført et forprosjekt knyttet til oppstart av studium i arkivfag. HiST utreder nå hva som skal til for å starte et bachelor studium i arkivfag ved høyskolen, og en avgrenset fjernundervisning på Tynset.

Norsk helsearkiv deltar i utformingen av forskrifter og regler knyttet til etablering og drift av virksomheten på Tynset. I samarbeid med Helsedirektoratet skal det utarbeides en uttrekksstandard for elektroniske pasientjournaler. Standarden skal definere rammeverk framtidige elektroniske avleveringer fra sykehusene og til Norsk helsearkiv.

Når Norsk helsearkiv åpner på Tynset vil pasientjournaler være tilgjengelig for forskere i godkjente forskningsprosjekter. Materialet planlegges gjort tilgjengelig gjennom elektroniske uttrekk. Privatpersoner vil i begrenset utstrekning får tilgang til pasientjournalmateriale hos Norsk helsearkiv.