Ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver IT-prosjekt Norsk helsearkiv. Søknadsfrist 20. august 2013 Statsbygg informerer om byggeprosess for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot

Skanner brukt i pilotprosjekt

Interimsorganisasjonen for Norsk helsearkiv har i første halvår gjennomført planlagte aktiviteter. De viktigste fokusområdene har vært arkiv, IT-utvikling, kompetansehevende tiltak på Tynset, pilotprosjekter innenfor ordning, registrering og skanning, regelverksarbeid og nytt bygg på Tynset.

Arkivgruppen har i første halvår 2013 kartlagt de fysiske arkivene ved følgende sykehus; Blakstad, Bodø, Bærum, Drammen, Elverum, Fredrikstad, Gravdal, Harstad, Kongsberg, Kongsvinger, Mo i Rana, Mosjøen, Moss, Narvik, Notodden, Reinsvoll, Ringerike, Rønvik, Sanderud, Sandnessjøen, Sarpsborg, Stensby, Sunnaas og Veum.

Ved befaringene så langt har Norsk helsearkiv totalt kartlagt nesten 130 kilometer med pasientjournaler. Av dette er 24,5 km pasientjournaler utskilt som morsarkiv. Dette utgjør oppunder 15 millioner pasientjournaler.

Norsk helsearkiv gjennomførte i første halvdel av 2013 et pilotprosjekt for masseskanning. Et av formålene med dette arbeidet var å gjennomføre tidsstudier av arbeidet med klargjøring av materialet for skanning, og digitalisering av pasientjournaler. Pilotarbeidet har gitt et godt grunnlag for estimering av tidsbruk i forbindelse med tilrettelegging for og gjennomføring av skanning.

Erfaringer med det materialet vi arbeidet med i skanningspiloten tilsier at en person kan ordne, klargjøre og skanne 1 hyllemeter pasientjournaler per dag.

I etterkant av selve skanningen har IT-gruppen gjennomført forsøk med automatisert elektronisk bearbeiding av skannet materiale i interimsorganisasjonens eget test- og utviklingsmiljø. Det er også startet tester for OCR (optical character recognition) og mønstergjenkjenning av skannet materiale.

Statsbygg og Hent AS jobber videre med prosjekteringen av nybygget for arkivverkets fellesdepot og Norsk helsearkiv på Tynset. Skisseprosjektet var ferdig i mars 2013, og forprosjektet ble overlevert Kulturdepartementet i juli 2013. Oppstart for byggingen er planlagt våren 2014, forutsatt at nødvendige midler blir tildelt i statsbudsjettet for 2014.

Høyskolen i Sør Trøndelag har utarbeidet studieplan for et bachelorstudium i arkivfag, samt en avgrenset fjernundervisning til studenter på Tynset. Dette gjøres i samarbeid med Norsk helsearkiv.

Helse- og omsorgsdepartementet vil sannsynligvis sende utkast til helsearkivforskrift på høring i løpet av høsten 2013. Forskriften vil gi viktige premisser for arbeidet med etableringen av Norsk helsearkiv. I samarbeid med Helsedirektoratet arbeides det med forslag til datamodell for uttrekkstandard fra Elektroniske pasientjournaler og fagsystemer.