Sykehushprotokoller

Protokoller er en del av de fleste arkiver ved sykehus

Riksarkivaren besøkte Tynset kommune 1. februar 2012.

Oppsummering 2011

Interimorganisasjonen for Norsk helsearkiv har avsluttet sitt første hele driftsår. Arbeidet i organisasjonen gjennomføres som prosjektarbeid hvor de mest arbeidskrevende delprosjektene er; IT, arkiv, skanning, bygg og regelverksarbeid.

Året har vært preget av mye reisevirksomhet.  Arkivprosjektet kartlegger arkivene i spesialisthelsetjenesten for å få nødvendig oversikt over innhold og mengde av papirarkivene som skal avleveres. Samt å få en oversikt over hvilket arbeid som må gjøres før arkivene kan avleveres til Norsk helsearkiv. Alle fire regionale helseforetak er besøkt. Arkivprosjektet har også besøkt halvparten av landets oppunder 30 helseforetak i løpet av 2011. Dette inkluderer følgende sykehus; Haukeland, Sandviken, Tromsø Universitetssykehus, Longyearbyen, St Olavs Hospital, Odda, Oslo Universitetssykehus med 11 underliggende avdelinger/sentre, Haugesund, Stord og Valen. Besøkene vil fortsette i 2012, og det er intensjonen at alle helseforetak skal motta besøk av Norsk helsearkiv.

IT-prosjektet har innledet dialog med potensielle brukermiljøer knyttet til forskning. Dette er en kartlegging for å finne ut hva ulike forskningsmiljø antar vil være ønsket informasjonsuttrekk fra Norsk helsearkiv når dette er operativt på Tynset. Arbeidet videreføres i 2012. Et sentralt arbeid for IT-prosjektet er utarbeidelse av standard for uttrekk av data fra helseforetakenes elektroniske pasientjournaler. Dette arbeidet ledes av KITH, og vil starte i løpet av første kvartal 2012.

Interimorganisasjonen deltar aktivt i regelverksarbeidet knyttet til etableringen av Norsk helsearkiv. Arbeidet ledes av Helse og omsorgsdepartementet. Arkivverkets høringsuttalelse i forbindelse med opprettelsen av Norsk helsearkiv ble avgitt 1. november 2011 etter bred intern drøfting.

Statsbygg skal utarbeide byggeprogram for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset. Interimorganisasjonen deltar i arbeidet. NHA og sentraldepotet for Arkivverket skal inn i felles bygg på Tynset, sannsynligvis i første halvår 2015.