Helse- og omsorgsdepartementet sendte 11. desember 2013 forslag til Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) på høring. Høringsfristen er 1. april 2014.

Forslaget til forskrift er hjemlet i helseregisterloven § 8a, spesialisthelsetjenesteloven § 3‑2a  og arkivloven § 12. Innholdet omfatter blant annet nærmere bestemmelser om

-  hjemmelsgrunnlag for mottak og oppbevaring av pasientjournaler, og for registrering og vedlikehold av bestandsopplysninger

-  bevaring og kassasjon, som vil være styrende for hvilket pasientjournalmateriale som faktisk blir avlevert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv

-  rammer for gjennomføring av avlevering fra arkivskapende virksomheter i spesialisthelsetjenesten

-  saksbehandlingsregler for tilgang til arkivmaterialet for forskere og andre legitime interessenter

-  institusjonen Norsk helsearkivs ansvar og oppgaver

Forskriften bør være av interesse for både arkivfaglige miljøer, helsetjenestens virksomheter som er underlagt avleveringsplikt, og forskningsmiljøer som vil ha behov for tilgang til pasientjournaler i sin forskning.