Stortingsproposisjon 99 L (2011-2012) om endring i helseregisterlov mv (etablering av Norsk helsearkiv m.m.) ble oversendt 27. april 2012. Norsk helsearkiv deltok på Kontakt- og Jubileumskonferanse i Trondheim 29.-30. mai 2012. Konferansen ble arrangert av Interkommunalt arkiv i Trøndelag.
Pasientjournaler i hyller

Pasientjournaler i hyller

Arbeidet i Norsk helsearkiv intensiveres i første halvdel av 2012. Tynset kommune arrangerte folkemøte 1. februar i forbindelse med Arkivverkets etablering på Tynset. I etterkant av møtet har Studie og høgskolesenteret på Tynset lagt ut et skjema for de som ønsker å registrere seg som mulige interessenter for arkivfaglig utdanning på Tynset.

Norsk helsearkiv samarbeider nært med Studie og høgskolesenteret for å tilrettelegge for et relevant studietilbud, og oppfordrer alle som er interesserte i tilbudet om å registrere seg. Arkivfaglig utdanning er en av flere faglige bakgrunner som er relevant for ansatte i Norsk helsearkiv etter etablering på Tynset.

Norsk helsearkiv fortsetter sine besøk til helseforetakene første halvdel 2012. Siden nyttår har vi besøkt Stavanger, Kristiansand, Gaustad, Ahus, Tromsø, og Ski. Før sommeren ønsker vi blant annet å besøke; Kirkenes, Hammerfest, Førde, Ålesund, Molde.

Arkivbestanden generelt og pasientjournaler spesielt er det vi fokuserer på når vi besøker sykehusene. Vi ønsker også å få kartlagt organisasjonstilhørighet og organisasjonshistorikk for de enkelte virksomhetene. Andre tema som vi fokuserer på er elektroniske pasientjournaler og pasientadministrative systemer, grad av skanning, sak/administratativt arkiv, landsfunksjoner og sjeldne sykdommer. Hvert sykehus vil forut for besøk fra Norsk helsearkiv motta et sett med spørsmål som vi håper å få belyst i løpet av besøkene. Videre oppfølging av besøkene gjøres i nært samarbeid med det gjeldende sykehus.

Norsk helsearkiv minner om at det enda ikke foreligger et regelverk for bevaring og kassasjon av pasientjournaler/pasientarkiver. Vi ber derfor helseforetakene om å ikke kassere arkivmateriale før et regelverk er på plass.

IT gruppen i Norsk helsearkiv er inne i et viktig arbeidet for å kartlegge ønsker og behov hos fremtidige brukergrupper innen for helseforskning. Vi har kontaktet aktuelle forskningsmiljøer som kan bidra med informasjon om forskningsrelaterte behov og tjenester ved Norsk helsearkiv etter oppstart.

Et annet sentralt felt for IT gruppen er utarbeidelse av standard for uttrekk av data fra helseforetakenes elektroniske pasientjournaler. Arbeidet er startet og ledes av KITH/Helsedirektoratet.

Norsk helsearkiv sammen med representanter fra Riksarkivet deltok på arbeidslivskonferansen Vekst og Vilje på Røros 23.-24. april 2012. Konferansen ble arrangert av Næringsforum i Fjellregionen.