Avleveringsplikten etter arkivloven § 10, sammen med plikten til å avlevere bevaringspliktige pasientjournalarkiver til Norsk helsearkiv i spesialisthelsetjenesten § 3 2a, som også omfatter privat spesialisthelsetjeneste, innebærer at alle virksomheter underlagt spesialisthelestjenesteloven skal avlevere pasientjournaler til Norsk helsearkiv etter at virksomheten ikke selv har behov for dem. Normalregelen for avleveringstidspunkt etter helsearkivforskriften er ti år etter pasientens død, med visse tilleggsregler for å fange opp de situasjoner der det er vanskelig å skille ut journaler basert på en dødsdato.

Avleveringsplikten for elektroniske pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten omfatter derfor krav til å skille ut EPJ for alle pasienter som er døde for mer enn ti år siden og som ikke har vært avlevert tidligere, fra alle de behandlingsrettede IT-systemene som inneholder dokumentasjon av helsehjelpen, og å strukturere og overføre denne informasjonen i tråd med aktuelle standarder.